"Эх хэлээрээ зөв сайхан бичицгээе" монгол хэлний олимпиадын III давааг маргааш буюу  2016 оны 5 сарын 17-ний  өдрийн 11 цагаас зохион байгуулах бөгөөд доорх нэр дурдсан ангиуд оролцоно.

Олимпиадын сэдвийг бага боловсролын сургалтын менежерүүд солилцож авах бөгөөд бүх сургалтын менежерүүд олимпиад авах тул өглөө 9.00 цагт НБГ-ын 505 тоотод ирнэ үү.

Олимпиадын материалыг өдөрт нь засах тул олимпиадад орсон сургуулиас бүлгийн тоогоор засах багш, шивэх 2 багшийн хамт 14.00 цагт  НБГ-ын 505 тоотод ирнэ үү.

3-р анги

БГД

113-р сургууль

3

Б

БГД

13-р сургууль

3

б

БГД

13-р сургууль

3

в

БГД

28-р сургууль

3

в

БГД

38-р сургууль

3

Г

БГД

93-р сургууль

3

А

БГД

ЭУЦС-54

3

1

БЗД

84-р сургууль

3

а

БЗД

Шавь

3

а

БНД

Боловсрол

3

2

БНД

Боловсрол

3

9

СБД

31-р сургууль

3

в

СБД

6-р сургууль

3

а

СБД

Соёмбо

3

а

СБД

Шинэ Үе

3

а

СХД

105-р сургууль

3

г

СХД

12-р сургууль

3

д

СХД

67-р сургууль

3

а

СХД

76-р сургууль

3

е

СХД

76-р сургууль

3

ж

СХД

Ирээдүй-1

3

а

СХД

Ирээдүй-1

3

б

СХД

Ирээдүй-1

3

в

СХД

Ирээдүй-1

3

д

СХД

Ирээдүй-1

3

е

СХД

Ирээдүй-1

3

ё

СХД

Ирээдүй-1

3

к

СХД

Ирээдүй-2

3

б

СХД

Ирээдүй-3

3

а

СХД

Ирээдүй-3

3

в

СХД

Ирээдүй-3

3

з

ХУД

115-р сургууль

3

в

ХУД

18-р сургууль

3

б

ЧД

17-р сургууль

3

б

ЧД

17-р сургууль

3

в

ЧД

23-р сургууль

3

а

ЧД

23-р сургууль

3

д

ЧД

24-р сургууль

3

в

ЧД

39-р сургууль

3

д

ЧД

50-р сургууль

3

б

ЧД

57-р сургууль

3

б

ЧД

5-р сургууль

3

в

 4-р анги

БГД

38-р сургууль

4

А

БГД

38-р сургууль

4

Г

БГД

73-р сургууль

4

а

БГД

93-р сургууль

4

А

БГД

Монгени

4

Д

БГД

Монгени

4

Е

БГД

Оюуны Ундраа

4

7

БЗД

48-р сургууль

4

а

БЗД

48-р сургууль

4

б

БЗД

48-р сургууль

4

г

БЗД

48-р сургууль

4

ё

БЗД

53-р сургууль

4

а

БЗД

84-р сургууль

4

б

БЗД

Улаанбаатар

4

А

БЗД

Шавь

4

ж

БНД

125-р сургууль

4

1

БНД

Боловсрол

4

3

СБД

6-р сургууль

4

а

СХД

104-р сургууль

4

б

СХД

105-р сургууль

4

в

СХД

105-р сургууль

4

г

СХД

12-р сургууль

4

а

СХД

Ирээдүй - 1

4

в

СХД

Ирээдүй - 1

4

г

СХД

Ирээдүй - 1

4

е

СХД

Ирээдүй - 1

4

ё

СХД

Ирээдүй - 1

4

и

СХД

Ирээдүй - 1

4

к

СХД

Ирээдүй - 3

4

д

СХД

Ирээдүй - 3

4

е

СХД

Ирээдүй - 3

4

ё

СХД

Ирээдүй - 3

4

з

СХД

Ирээдүй - 3

4

и

СХД

Ирээдүй - 3

4

к

СХД

Ирээдүй - 3

4

л

ХУД

15-р сургууль

4

б

ХУД

18-р сургууль

4

а

ХУД

18-р сургууль

4

б

ХУД

18-р сургууль

4

в

ХУД

32-р сургууль

4

А

ЧД

17-р сургууль

4

г

ЧД

24-р сургууль

4

в

ЧД

24-р сургууль

4

г

ЧД

39-р сургууль

4

г

ЧД

50-р сургууль

4

а

ЧД

50-р сургууль

4

в

ЧД

50-р сургууль

4

г

ЧД

50-р сургууль

4

д

ЧД

5-р сургууль

4

а

ЧД

5-р сургууль

4

г


Нийслэлийн засаг даргын 2015 оны 04 сарын 07-ний өдрийн А/255 тоот захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын чанар хүртээмжийн үр дүнг индексээр дүгнэх журам”-ын дагуу зохион байгуулж буй  Y ангийн чанарын шалгалтын III шатанд доорх анги бүлгүүд орох бөгөөд 2016 оны 5 сарын 10-нд 10 цагаас шалгалт эхэлнэ.Шалгалтад ороогүй сургуулийн бага боловсрол хариуцсан сургалтын менежерүүд Y ангийн чанарын шалгалтын комиссын бүрэлдэхүүнд ажиллах тул 2016 оны 5 сарын 10-ны өглөө 8.00 цагт БХО-ны 505 тоотод цугларна уу. 

104-р сургууль

5

а

18-р сургууль

5

б

23-р сургууль

5

В

Ирээдүй-2

5

б

33-р сургууль

5

б

65-р сургууль

5

ё

Ирээдүй-2

5

а

39-р сургууль

5

а

6-р сургууль

5

а

18-р сургууль

5

а

72-р сургууль

5

б

72-р сургууль

5

г

53-р сургууль

5

а

18-р сургууль

5

в

92-р сургууль

5

Б

6-р сургууль

5

г

Ирээдүй-3

5

ё

БУЦС

5

а

ХБК

5

а

Оюуны Ундраа

5

1

Ирээдүй-1

5

ж

Амгалан

5

е

Монгени

5

Г

48-р сургууль

5

а

50-р сургууль

5

г

93-р сургууль

5

б

23-р сургууль

5

Г

3-р сургууль

5

а

52-р сургууль

5

в

104-р сургууль

5

б

31-р сургууль

5

б

84-р сургууль

5

е

Монгени

5

Б

23-р сургууль

5

Д

58-р сургууль

5

б

ЭУЦС-54

5

6

50-р сургууль

5

д

5-р сургууль

5

б

14-р сургууль

5

е

84-р сургууль

5

б

Шавь

5

В

Боловсрол

5

1

50-р сургууль

5

в

6-р сургууль

5

б

24-р сургууль

5

д

40-р сургууль

5

А

12-р сургууль

5

д

5-р сургууль

5

д

2-р сургууль

5

А

106-р сургууль

5

а

32-р сургууль

5

а

17-р сургууль

5

б

33-р сургууль

5

в

24-р сургууль

5

в

50-р сургууль

5

а

48-р сургууль

5

в

52-р сургууль

5

г

2-р сургууль

5

Е

125-р сургууль

5

1

Оюуны Ундраа

5

2

20-р сургууль

5

Б

Монгени

5

В

Оюуны Ундраа

5

6

Ирээдүй-1

5

в

Ирээдүй-2

5

е

105-р сургууль

5

г

Шавь

5

Ё

79-р сургууль

5

е

48-р сургууль

5

б

Ирээдүй-1

5

д

28-р сургууль

5

б

31-р сургууль

5

а

14-р сургууль

5

г

ГГЦС

5

5

3-р сургууль

5

б

БУЦС

5

в

Ирээдүй-3

5

к

Эрдмийн оргил

5

1

Шавь

5

А

105-р сургууль

5

в

21-р сургууль

5

в

2-р сургууль

5

Д

14-р сургууль

5

д

21-р сургууль

5

а

Оюуны Ундраа

5

4

Ирээдүй-2

5

г

Ирээдүй-1

5

з

118-р сургууль

5

а

БХАН-ийн "Багшийн хичээлд ажиглалт хийн зөвлөн туслах арга зүй" сургалт 2016 оны 5 сарын 4-5-нд  зохион байгуулагдах бөгөөд  2016 оны 5 сарын 4-ний өдрийн 8.00 цагт БГД-ийн 20 дугаар сургуулийн үүднээс хөдлөх тул цагтаа  цугларна уу.  Графикт сургалт тул бага боловсролын сургалтын менежерүүд бүрэн хамрагдахыг сануулж байна.  Энэхүү зарыг цааш дамжуулна уу.
Нийслэлийн бага боловсролын сургалтын менежерүүдийн 2016 оны 5 сарын 3-нд болох графикт семинарыг  БХАН-ийн "Багшийн хичээлд ажиглалт хийн зөвлөн туслах арга зүй" сэдэвт 2 өдрийн сургалт хийх болсонтой холбогдуулан хойшлуулсныг мэдэгдэж байна.  Сургалтыг 2016 оны 5 сарын 4-5-нд хийхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд сургалт зохион байгуулах газар, цагийг жич зарлана.  Энэхүү зарыг цааш хүргэнэ үү. 

Элсэлт зохион байгуулах тухай

2016 оны 04-р сарын 27 Нийтэлсэн Urtnasan

Нийслэлийн ЕБС-ийн 1-р ангийн элсэлтийг 2016 оны 8 дугаар сарын 22-26-нд зохион байгуулах боллоо.

Элсэлт зохион байгуулах тухай тушаалыг  http://www.edub.edu.mn/v/957  линкээр орж үзнэ үү.

Хамран сургах тойрог тогтоох тухай

2016 оны 04-р сарын 27 Нийтэлсэн Urtnasan

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хүүхэд багачуудыг ерөнхий боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулах зорилгоор нийслэлийн төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулийн хамран сургах тойргийг баталлаа.

Хамран сургах тойргийн тушаалыг http://www.edub.edu.mn/v/481  линкээр орж үзнэ үү.

Нийтлэг үндэслэл

  Нийслэлийн багш нарын мэргэжлийн мэдлэг, онол арга зүй, ур чадварыг дээшлүүлэх, нийслэлийн сургалтын бодлого, чиглэлийг тодорхойлох зорилгоор энэхүү удирдамжийг багш нарын мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт зохион байгуулахад баримтална.

Эрх зүйн үндэслэл

Боловсролын тухай хуулийн 281дугаар зүйлийн 281.1.1, Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 , Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны А/287 дугаар тушаалаар батлагдсан “Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам”

Зохион байгуулалт

1. Түвшин тогтоох шалгалтын үйл ажиллагааг удирдамжийн дагуу чанартай зохион байгуулах ажлыг САЗХ гүйцэтгэнэ.

2. Тухайн хичээл заадаг багш нар ТТШ нийслэлийн 9 дүүргийн сургуулиудад хуваарийн дагуу хамрагдана.

3. Түвшин тогтоох шалгалт 2015 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 12-18 цагт зохион байгуулна. Үүнд:

· 12-14 цагт бага анги

· 14- 15 цагт математик

· 15-16 цагт түүх нийгэм газар зүй

· 16-18 цагт гадаад хэл

4. Зохион байгуулах газар сургуулийг НБГ-аас сонгоно.

5. Шалгалтад нийслэлийн төрийн болон төрийн бус өмчийн ЕБ сургуулиудын бага анги, математик, англи хэл, түүх нийгэм, газар зүй, иргэний боловсролын хичээл зааж байгаа бүх багш хамрагдана.

6. Шалгалтын зохион байгуулах болон хянагч, засагч багшаар сургуулийн захирал, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан, хичээл зохицуулагч зэрэг сургуулийн удирдах ажилтнууд ажиллана.

7. Шалгалт авах танхимд англи хэлний сонсох даалгаврыг гүйцэтгэхэд зориулсан чанарын шаардлага хангасан CD хөгжим, эсвэл CD унших компьтер байрлуулсан байна.

Сэдэв, даалгаврын бүтэц

1. Шалгалт нь тестийн хэлбэрээр боловсруулсан байна.

2. Даалгаврын нийт 100 оноотой, даалгавар бүр нь тухайн боловсролын агуулга, ур чадварыг илрүүлэхүйц байхаар боловсруулсан байна.

Англи хэл - Үргэлжлэх хугацаа 90 минут

· Listening -20

· Reading -20

· Grammar structure -20

· Teacher’s knowledge -20

· Writing -20

3. Түүх нийгэм, газар зүй- үргэлжлэх хугацаа- 60 минут

· Мэргэжлийн онол

· Заах арга зүй

· Боловсролын дидактик

4. Бага анги үргэлжлэх хугацаа-80 минут

· Математик, монгол хэлний онол, арга зүй

5. Математик - үргэлжлэх хугацаа- 60 минут

· Математикийн онол, арга зүй

   Түвшин тогтоох шалгалтад хамрагдах багш нарын тоог дүүргээр гаргавал:

Дүүрэг

Гадаад хэл

Түүх нийгэм

Газар зүй

Бага анги

математик

БЗД

171

132

39

707

166

СБД

115

105

32

512

162

ХУД

73

66

17

320

70

ЧД

85

89

20

351

85

СХД

119

111

37

603

118

БГД

133

83

31

566

125

БХД

2

2

1

12

4

БНД

30

17

6

78

23

НД

20

15

7

104

17

Нийт

748

620

190

3253

770

 Түвшин тогтоох шалгалтын зохион байгуулалт

1. Сургууль тус бүрийн сургалтын менежер шалгалт авах өдрийн 9.00 цагт сэдвээ ирж авна.

2. ТТШ-ыг тухайн хичээлийн тогтоосон цагт нэг зэрэг авна.

3. Сургууль дээр багшийн тоогоор нэг ширээнд нэг багш суулгаж, материалыг олшруулан өгч, шалгалт дуусмагц материалыг шифрлэж авна.

4. Багш нарын шалгалтын материалыг битүүмжлэн, шалгалт авсан тухайн өдрөө НБГ-ын 505 тоотод мэргэжилтнүүдэд шалгалт авсан тухай тэмдэглэлийн хамт хүлээлгэн өгнө.

"Эх хэлээрээ зөв сайхан бичицгээе"  нийслэлийн ЕБС-ийн 3-4-р ангийн монгол хэлний олимпиадын 2-ын даваанд орсон 3-р ангийн багш нар өнөөдөр буюу 2016 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 14 цагаас, 4-р ангийн багш нар 16 цагаас БГД-ийн Эрдмийн Ундраа цогцолбор 78-р сургууль дээр цугларна уу.  Зарыг цааш дамжуулна уу.

ТАЛАРХАЛ

2016 оны 04-р сарын 12 Нийтэлсэн Urtnasan

Нийслэлийн багш нарын дунд зохион байгуулагдсан "Авьяаслаг багш" урлагийн наадам, "Тамирчин багш" спортын тэмцээнд манай бага ангийн багш нар маш амжилттай оролцож, олон олон шагналын эзэд боллоо. Энэхүү амжилтад хүрэхэд эдийн засгийн болон сэтгэл зүрхээрээ тусалж дэмжсэн нийт бага ангийн багш нар болон сургалтын менежерүүддээ гүн талархал илэрхийлж ажлын өндөр амжилт хүсэн ерөөе.  Урлагийн наадам болон тэмцээнд идэвхтэй оролцсон бага ангийн авьяаслаг, чадварлаг багш нартаа баяр хүргэж, амьдралд нь аз жаргал, ажил үйлсэд нь өндөр амжилт хүсэн ерөөе. Бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг сэтгэл зүрх нэгдэн хэрэгжүүлж байгаа багш нар маань бяцхан шавь нарынхаа зөв сайхан энергиэр цэнэглэгдэн бусад зүйлд ч үргэлж манлайлагч байдаг гэдгээ дахин дахин харуулж чадлаа.  Та бүхний минь юу санасан есөн хүсэл сэтгэлчлэн биелж үргэлж өөдрөг сайн сайхан байх болтугай.

Ерийн малчны хотноос

Ертөнцийн дэвжээнд гаргасан

Ерхөг найгасан талаас

Есөн гаригт хүргэсэн

Багш та, хүүхэд шуугисан их өргөөний эзэн юм. 

Багш та, хүсэл долгилсон ирээдүйн замын эх юм.

Ахмад үеийн багш нарт

Хийхгүй ажил гэж байгаагүй

Хөгжим баривал дуучин

Клубт очвол жүжигчин

Багт гарвал ухуулагч

Байшин баривал инженер

Бүлээрсэн хүүхдэд эмч

Бүрэлгэсэн дайсанд шүүгч  

"Цэнд комиссар", "Хөхөө"-д тоглоод

Цэцэглэж явсан нас тэднийх

"Хүмүүн төрөлхтөн", "Задгай цагааны" аянд

Хөл нийлсэн бүжиг тэднийхМонгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 180 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн дүрэм”-ийн 2 дугаар зүйлийн 2.2.17-д заасны дагуу багшлах эрх олгох, сунгах, хасах, нөхөн сэргээх ажлыг зохион байгуулж байгаа билээ.

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны А/305 дугаар тушаалаар батлагдсан “Багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам”, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2014 оны А/52 дугаар тушаалаар батлагдсан “Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах, арга зүйчийн мэргэжлийн зэрэг олгох, хасахад баримтлах шалгуур үзүүлэлт”-ийн 2 дугаар зүйлийн 2.1, 2.2 дахь шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааг энэхүү удирдамжаар зохион байгуулна.   Удирдамжийг http://www.itpd.mn/index.php?r=content/view&id=765  линк хаягаар орж үзнэ үү.

“ТАМИРЧИН БАГШ-2016” ТЭМЦЭЭН БОЛОВ.

2016 оны 04-р сарын 11 Нийтэлсэн Urtnasan

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР ҮҮСЭЖ ХӨГЖСӨНИЙ 85-Н ЖИЛИЙН ОЙН ХҮРЭЭНД НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН БАГШ НАРЫН ДУНД УЛАМЖЛАЛ БОЛОН ЯВАГДДАГ “ТАМИРЧИН БАГШ-2016” ТЭМЦЭЭН БОЛОВ.

Монгол Улсад багийн спортыг хөгжүүлэх тухай, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 144-р зарлигийг хэрэгжүүлэх, Нийслэлийн Боловсролын газрын  85-н жилийн ойг угтаж Нийслэлийн мэргэжлийн багш нарыг спортын үйл ажиллагаанд өргөнөөр оролцуулах, нийтийн биеийн тамираар хичээллүүлж чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, волейболын спортыг сурталчилж ур чадварыг нь дээшлүүлэх, багаар ажиллах чадварыг нэмэгдүүлж спортоор тэргүүлэгч багийг шалгаруулах зорилгоор ЕБС, цэцэрлэгийн удирдах ажилтан болон багш нарын дунд “ТАМИРЧИН БАГШ-2016” тэмцээнийг БЗД-ын Монголын Англи сургуулийн спорт зааланд хоёр өдөр амжилттай зохион байгуулагдлаа.

 Тус тэмцээнийг НБГ-ын дарга Ц.Отгонбагана нээж, нээлтийн ажиллагаанд Нийслэлийн Болосролын газрын мэргэжилтэнгүүд, дүүргүүдийн Боловсролын хэлтсийн дарга мэргэжилтэнгүүд болон сургуулиудын захиралууд оролцов. Волейбол, олс таталтын төрлөөр нийт эрэгтэй эмэгтэй 40 өөд багийн 600 гаад тамирчин багш нар хурд хүч авхаалж самбаагаа сорин өрсөлдөж дүнгээ гаргав.

    ВОЛЕЙБОЛЫН ТӨРӨЛД ЭРЭГТЭЙЧҮҮДЭЭС

          1-р байрыг Л. УРТНАСАН  мэргэжилтэнтэй БАГА БОЛОВСРОЛЫН баг

          2-р байрыг Н.ГЭНДЭНСҮРЭН мэргэжилтэнтэй МАТЕМАТИК баг

          3-р байрыг Т.САРАННЭМЭХ мэргэжилтэнтэй ГАДААД ХЭЛНИЙ баг

    ВОЛЕЙБОЛЫН ТӨРӨЛД ЭМЭГТЭЙЧҮҮДЭЭС

1-р байрыг Л. УРТНАСАН  мэргэжилтэнтэй БАГА БОЛОВСРОЛЫН баг

          2-р байрыг З.БОЛОРМАА мэргэжилтэнтэй СӨБОЛОВСРОЛЫН баг

          3-р байрыг Т.САРАННЭМЭХ мэргэжилтэнтэй ГАДААД ХЭЛНИЙ баг

    ОЛС ТАТАЛТЫН ТӨРӨЛД

          1-р байрыг Г.АМАРСАНАА мэргэжилтэнтэй ТЕХНОЛОГИ  баг

          2-р байрыг Н.ГЭНДЭНСҮРЭН мэргэжилтэнтэй МАТЕМАТИК баг

          3-р байрыг Б.ПҮРЭВЖАЛ  мэргэжилтэнтэй ФИЗИК МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙ баг 

     БАГИЙН НИЙЛБЭР ДҮНГЭЭР

          1-р байрыг Л. УРТНАСАН  мэргэжилтэнтэй БАГА БОЛОВСРОЛЫН баг

          2-р байрыг Н.ГЭНДЭНСҮРЭН мэргэжилтэнтэй МАТЕМАТИК баг

          3-р байрыг Т.САРАННЭМЭХ мэргэжилтэнтэй ГАДААД ХЭЛНИЙ багууд багууд тус  тус байр эзэлэв.

Сүүлийн жилүүдэд нийслэлийн багш нар мэргэжлийн чиглэлээр ур чадвараа ахиулахаас гадна гадна чөлөөт цагийг спортоор хичээллэж спортын ур чадвар болон бие бялдрын хөгжилт, багаар ажиллах чадвар эрс нэмэгдэж байгаа нь энэ тэмцээнээс харагдаж байна. Энэхүү ажлыг  эрчимжүүлэх, үр дүнг сайжруулах хэрэгцээ шаардлагыг Нийслэлийн Боловсролын газар санаачлан,  ивээн тэтгэж  жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулахаар болсон  нь олон  мянган багшийн оюуны болоод бие бялдрын хөгжилд нь томоохон хөрөнгө оруулалт болж байгаа юм.

Баг хамт олноо сайн зохион байгуулж идэвхи зүтгэл гарган санаачлагатай оролцсон Нийслэлийн боловсролын газар, Дүүргүүдийн Боловсролын хэлтэс, Захирлуудын зөвлөлд талархал илэрхийлж байна. 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС
Нийслэлийн багш нарын дунд зохион байгуулагдах "Тамирчин багш",  "Авьяаслаг багш" уралдаан тэмцээнүүд зохион байгуулахтай холбогдуулан бага ангийн багш нарын III улирлын амралт буюу 2016.03.28-29-ний өдрийн сургалтууд  цуцлагдаж хийхгүй болсоныг мэдэгдэж байна.  Зарыг цааш дамжуулна уу.

Нийслэлийн ЕБС-ийн бага ангийн багш нарын урлагийн авьяасыг нээн илрүүлэх, сурталчлах, тэдний хамтран ажиллах хөгжих боломжийг нэмэгдүүлэх, нийслэлийн Боловсролын удирдах байгууллагын 85 жилийн ойд зориулсан тоглолтын бэлтгэл хангах зорилгоор НБГ, дүүргүүдийн боловсролын хэлтэс, Хан-Уул дүүргийн соёлын ордонтой хамтран “Багшийн аялгуу” урлагийн наадмыг 2016 оны 3 дугаар сарын 19-нд зохион байгууллаа. Тус наадамд 8 төрлөөр 450 гаруй багш оролцож, авьяас билэг, ур чадвараа сорилоо. Наадмын төрөл тус бүрээс эхний 3 байр эзлүүлэн урамшууллаа.

  • Гоцлол дуу эрэгтэй төрөлд 1-р байр СХД-ийн 122-р сургуулийн багш Дөлгөөн, 2-р байр ЧД-ийн 17-р сургуулийн багш Дамдинсүрэн 3-р байр СБД-ийн 58-р сургуулийн багш Баяндалай
  • Гоцлол дуу эмэгтэй төрөлд 1-р байр БГД-ийн 28-р сургуулийн багш Оюун-Эрдэнэ 2-р байр БНД-ийн Боловсрол ЦС-ийн багш Мөнхнаран 3-р байр СХД-ийн 42-р сургуулийн багш Батчимэг, БЗД-ийн 55-р сургуулийн багш З.Урантөгс
  • Хоршил дууны төрөлд 1-р байр БЗД-ийн 84-р сургуулийн багш Ё.Оюун Д.Хишигмаа нар, 2-р байр ХУД-ийн 115-р сургуулийн багш Х.Пүрэвдорж Б.Мөнхзул нар, 3-р байр БГД-ийн 40-р сургуулийн багш С.Сүхээ Ч.Будармаа нар
  • Хамтлаг бүжгийн төрөлд 1-р байр БГД-ийн 38-р сургуулийн “Хар сарнай” хамтлаг, 2-р байр ЧД-ийн бүжгийн хамтлаг, 3-р байр БЗД-ийн Шавь ЦС-ийн бүжгийн хамтлаг
  • Цөөхүүл хөгжмийн төрөлд 1-р байр БГД-ийн 28-р сургуулийн “Аяз” хамтлаг, 2-р байр БЗД-ийн 84-р сургуулийн хамтлаг, 3-р байр ЧД-ийн ардын хөгжмийн хамтлаг
  • Хамтлаг дууны төрөлд 1-р байр ЧД-ийн хамтлаг, 2-р байр БГД-ийн 113-р сургуулийн “Сарнай” хамтлаг, 3-р байр ХУД-ийн хамтлаг
  • Уран уншлагын төрөлд 1-р байр ЧД-ийн 57-р сургуулийн багш Болормаа, 2-р байр СБД-ийн 1-р сургуулийн багш Чанцалдулам, 3-р байр БГД-ийн 73-р сургуулийн багш М.Мөнхцэцэг
  • Найрал дууны төрөлд 1-р байр БЗД-ийн 79-р сургууль, 2-р байр БГД-ийн ОУЦС-ийн “Эгшиглэн”, 3-р байр СХД-ийн 65, 76-р сургуулийн багш нар тус тус эзэллээ.

Урлагийн наадмын үеэр багш нарын тайзны соёл, хувцаслалт, ирц, идэвх оролцоо, зохион байгуулалт сайн байсан бөгөөд дүүргийн бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтнүүд болон бага ангийн сургалтын менежерүүд маань идэвх зүтгэл гарган дэмжлэг үзүүлсэнд талархал илэрхийлье.

Урлагийн наадмын төрөл бүрээс шалгаруулан нийслэлийн мэргэжил бүрийн багш нарын “Авьяаслаг багш” урлагийн наадамд оролцохоор бэлтгэл ажилдаа орж байна.

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

Бага боловсролд ажиллаж байгаа эрэгтэй багш нарын үйл ажиллагааг сурталчлах, тэдний нэр хүндийг өргөж, хамтын ажиллагааг сайжруулан хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх заах арга туршлагыг түгээн дэлгэрүүлж, ээлжит хичээлийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх зорилгоор нийслэлийн ЕБС-ийн бага ангид багшилж буй эрэгтэй багш нар, сургалтын менежер, бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтнүүд оролцсон өдөрлөгийг НБГ, СХД-ийн БХ, Ирээдүй цогцолбор 3-р бага сургууль хамтран зохион байгууллаа.

Өдөрлөгийн үеэр ХУД-ийн 10-р сургуулийн багш А.Чулуунбаяр, СХД-ийн 106-р сургуулийн багш Б.Энхбаатар, БЗД-ийн багш Б.Золбаяр нар үзүүлэх хичээл зааж, БГД-ийн 70-р сургуулийн багш Б.Очирсүрэн, СХД-ийн 67-р сургуулийн багш Д.Билэгдэмбэрэл, СБД-ийн 6-р сургуулийн багш Г.Дамдинсүрэн нар бусадтайгаа туршлагаа хуваалцан илтгэл тавилаа.

Мөн эрэгтэй багш нарын дунд АХА тэмцээн, монгол бичгийн уралдаан, цэнгээнт бүжгийн тэмцээн зэргийг зохион байгуулж, шилдгийг шалгарууллаа. Сургуулиуд эрэгтэй багш нараа танилцуулсан зурагт хуудас, самбар, бүтээлийн үзэсгэлэн гаргаж, сурталчиллаа.

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР


Ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад 5 дахь жилдээ ажиллаж буй багш, эхний болон 5дахь жилдээ ажиллаж буй ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хуваарь 2016_үндсэн_сургалт_ хуваарь_5