Улсын шалгалтад зориулав

2015 оны 05-р сарын 22 Нийтэлсэн Urtnasan

ЗОРИЛГО

БШУСайдын 2013 оны 08 дугаар сарын 16 ны өдрийн А/309 тоот тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон боловсролын чанарын үнэлгээний журам”-ын 4.2 дахь заалтыг хэрэгжүүлэхэд оршино.

Шалгалтын тов:

Анги

Шалгалтын нэр

Шалгалт авах өдөр, эхлэх цаг

Шалгалтын үргэлжлэх хугацаа

Шалгалтын дэвтэр-1

Шалгалтын дэвтэр-2

5-р анги

Байгаль шинжлэл

6-р сарын 2-нд 1300 цагт

60 минут

Математик

6-р сарын 3-нд 1300 цагт

60 минут

Монгол хэл

6-р сарын 4-нд 1300 цагт

60 минут

9-р анги

Монгол хэл

6-р сарын 2-нд 1000 цагт

60 минут

30 минут

Нийгмийн ухаан

6-р сарын 3-нд 1000 цагт

40 минут

80 минут

Байгалийн ухаан

6-р сарын 4-нд 1000 цагт

40 минут

80 минут

Математик

6-р сарын 5-нд 1000 цагт

60 минут

90 минут

12-р анги

Гадаад хэл

6-р сарын 2-нд 1000 цагт

45 минут

45 минут

Сонгосон агуулга

6-р сарын 3-нд 1000 цагт

50 минут

80 минут

Математик

6-р сарын 4-нд 1000 цагт

30 минут

70 минут

Монгол хэл

6-р сарын 5-нд 1000 цагт

90 минут

90 минут

Улсын шалгалтын сэдэв

Улсын шалгалтын сэдэв даалгаврын блупринтийг бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын агуулгын хүрээнд зохиосон байна.

Улсын шалгалтын сэдэв даалгаврын бүтэц нь задгай хэлбэрээр болон тест, задгай даалгавар хосолсон хэлбэрээр боловсруулагдана.

СЭДЭВ ДААЛГАВРЫН БҮТЭЦ, АГУУЛГА

Нэгдмэл агуулга бүхий шалгалтын сэдэв даалгаврууд нь дараах агуулгыг хамарсан байна. Үүнд:

   • 5-р ангийн байгаль шинжлэлийн шалгалт “Хүн байгаль” хичээлийн агуулгыг
   • 9-р ангийн байгалийн ухааны шалгалт “Биологи”,”Газарзүй”, “Физик”, “Хими” хичээлийн агуулгыг
   • 9-р ангийн нийгмийн ухааны шалгалт “Түүх”, Нийгмийн ухаан”, “Англи хэл” хичээлийн агуулгыг
   • 9-р ангийн монгол хэлний шалгалт “Монгол хэл”, “Монгол бичиг”, “Уранзохиол” хичээлийн агуулгыг
   • 12-р ангийн гадаад хэлний шалгалт ”Англи хэл”, “Орос хэл” гэсэн хоёр хичээлийн аль нэг агуулгыг /сурагч сонгоно/
   • 12-р ангийн сонгосон агуулгын шалгалт нь “Биологи”,”Газарзүй”, “Физик”, “Хими” “Нийгэм судлал” хичээлүүдийн аль нэг хичээлийн агуулгыг /сурагч сонгоно/

5-р анги /математик/

Шалгалтын дэвтэр – 1

20 минут

Шалгалтын материалд олон сонголттой 20 асуулт байна. Сурагч бүх асуултад заавал хариулна.

Асуулт, даалгаврын төрөл:

Материалаар сургалтын цөм хөтөлбөр дэх мэдлэг, ойлголт, чадварыг үнэлнэ.

Нийт онооны 1/3 (20 оноо)

Шалгалтын дэвтэр – 2

40 минут

Материал нь задгай хэлбэрийн даалгаваруудаас бүрдэнэ. Сурагч бүх асуултад заавал хариулна.

Асуулт, даалгаврын төрөл:

Материалаар сургалтын цөм хөтөлбөр дэх мэдлэг, ойлголт, чадварыг үнэлнэ.

Нийт онооны 2/3 (40 оноо)

5-р анги /монгол хэл/

Шалгалтын дэвтэр

60 минут

Материал нь хоёр хэсгээс бүрдэнэ.

А Хэсэг- Унших чадварын даалгавар

Б Хэсэг – Бичих чадварын даалгавар

А хэсэг нь 5-р ангийн суралцагчдын мэдлэг чадварын түвшинд тохирсон 300- 350 үгтэй эхийг багтаасан байна.

Б хэсэг нь зөвхөн нэг бичих даалгавар бүхий асуулт байх бөгөөд суралцагчдад бичихэд дөхөм болгож 3 санааг багтааж өгнө. Эдгээр санаанууд нь бичгийн хэлбэр, агуулгыг гаргахад нь туслах үүрэгтэй. Асуулт нь хэнд зориулж бичгийн ямар хэлбэр, төрлийг ашиглахыг нь тодорхойлсон байна.

Шалгалтын асуулт, даалгаврууд нь 5-р ангийн сурагчдын монгол хэлний ойлголт, мэдлэг, чадварыг (үг үсэг, цэг тэмдгийг зөв бичих, хэлзүйн дүрмүүдийг хэрэглэх) унших, бичих чадварын даалгавруудаар үнэлэхэд чиглэсэн байна.

Нийт оноо 100

5-р анги /байгаль шинжлэл/

Шалгалтын материал А, Б гэсэн 2 хэсэгтэй байна.

А хэсгийн олон сонголттой 20 асуулт нь (тус бүрдээ 1 оноо бүхий) сургалтын хөтөлбөрийн хам сэдвийн мэдлэгийг шалгана. Цөөн тооны зарим асуулт нь ойлголт, асуудал шийдвэрлэх эсвэл шинжлэх ухаанч эрэл хайгуул хийх чадварыг үнэлнэ.

Б хэсэг нь арай цөөн тооны нээлттэй асуултуудтай байна. Асуулт бүр нь тодорхой сэдвээр байх ба 1 асуулт нь хэд хэдэн даалгавруудаас бүрдэж болох учир 1 асуулт нь нилээд хэдэн оноотой байж болно. Эдгээр асуултууд нь өөр өөр хүндрэлийн түвшинтэй байх ба сурагчид хийж чадахгүй магадлалтай даалгаврыг асуултын хамгийн төгсгөлд тавих буюу хөнгөнөөс хүнд рүү гэсэн дарааллаар байна.

Суралцагчид А хэсгийг гүйцэтгэхэд 20 минут, Б хэсгийг гүйцэтгэхэд 40 минут зарцуулна.

9-р анги /математик/

Шалгалтын дэвтэр – 1

25 минут

Шалгалтын материалд сонгох хэлбэрийн 25 даалгавар байна. Сурагч бүх асуултад заавал хариулна.

Асуулт, даалгаврын төрөл.

Материалаар сургалтын үндэсний хөтөлбөр дэх мэдлэг, ойлголт, чадварыг үнэлнэ.

Нийт онооны 1/2 (25 оноо)

Шалгалтын дэвтэр – 2

65 минут

Материал нь задгай даалгавруудаас бүрдэнэ. Сурагч бүх асуултад заавал хариулна.

Асуулт, даалгаврын төрөл.

Материалаар сургалтын үндэсний хөтөлбөр дэх мэдлэг, ойлголт, чадварыг үнэлнэ.

Нийт онооны 2/3 (50 оноо)

9-р анги /монгол хэл/

Шалгалтын дэвтэр

90 минут

Материал нь хоёр хэсгээс бүрдэнэ:

А хэсэг – Унших чадварын даалгавар

Б хэсэг – Бичих чадварын даалгавар

А хэсэг нь 9-р ангийн суралцагчдын мэдлэг, чадварын түвшинд тохирсон 700 орчим үгтэй эхийг багтаасан байна.

Шалгалтын асуулт, даалгаврууд нь тухайн түвшний суралцагчдын монгол хэлний ойлголт, мэдлэг, чадварыг (үг үсэг, цэг тэмдгийг зөв бичих, хэлзүйн дүрмүүдийг хэрэглэх) унших, бичих чадварын даалгавруудаар үнэлэхэд чиглэсэн байна.

Нийт оноо 100%

9-р анги /байгаль, нийгмийн ухаан/

Шалгалтын дэвтэр – 1

40минут

Шалгалтын материалд сонгох хэлбэрийн 35 даалгавар байна. Сурагч бүх асуултад заавал хариулна.

Ойлголт, асуудал шийдвэрлэх эсвэл шинжлэх ухаанч эрэл хайгуул хийх чадварыг үнэлнэ

Нийт онооны 35%

 Шалгалтын дэвтэр – 2

80минут

Шалгалт нь задгай даалгавруудаас бүрдэнэ. Сурагч бүх асуултад заавал хариулна.

Асуулт бүр нь тодорхой сэдвээр байх ба 1 асуулт нь хэд хэдэн даалгавруудаас бүрдэж болох учир 1 асуулт нь нилээд хэдэн оноотой байж болно. Эдгээр асуултууд нь өөр өөр хүндрэлийн түвшинтэй байх ба сурагчид хийж чадахгүй магадлалтай даалгаврыг асуултын хамгийн төгсгөлд тавих буюу хөнгөнөөс хүнд рүү гэсэн дарааллаар байна. Ойлголт, асуудал шийдвэрлэх эсвэл шинжлэх ухаанч эрэл хайгуул хийх чадварыг үнэлнэ

Нийт онооны 65%

12-р анги /математик/

Шалгалтын дэвтэр – 1

30 минут

Шалгалтын сэдэв сонгох хэлбэрийн 30 асуулт байна. Сурагч бүх асуултад заавал хариулна.

Шалгалтын сэдвээр сургалтын үндэсний хөтөлбөр дэх ойлголт, хэрэглээ, задлан шинжлэх чадварыг үнэлнэ.

Нийт онооны 1/3 ( 30 оноо)

Шалгалтын дэвтэр – 2

70 минут

 Шалгалтын сэдэв задгай даалгавруудаас бүрдэнэ. Сурагч бүх асуултад заавал хариулна.

Материалаар сургалтын үндэсний хөтөлбөр дэх ойлголт, хэрэглээ, задлан шинжлэх чадварыг үнэлнэ.

Нийт онооны 2/3 (70 оноо)

12-р анги /монгол хэл/

Шалгалтын дэвтэр – 1

90 минут

Шалгалт нь дараах хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Суралцагчид бүх асуултанд хариулах бөгөөд.

А хэсэг – Унших чадварын даалгавар нь зохиолын бус баримтын 3 эхийг агуулсан байх бөгөөд сурагч өөрөө нэгийг нь сонгон даалгаврыг гүйцэтгэнэ.

Б хэсэг – Бичих чадварын даалгаврын асуулт нь уншсан эхтэйгээ холбогдоно.

А хэсэгт өгөгдсөн сонголт бүхий эхүүд нь хэлбэр, зорилго, агуулгын хувьд харилцан адилгүй өөр өөр байх бөгөөд 12-р ангийн суралцагчдын мэдлэг, чадварын түвшинд тохирсон байна. Үгийн тоо ойролцоогоор 800 орчим байна.

Энэ хэсгийн асуулт даалгавар нь суралцагчдын монгол хэлний ойлголт, мэдлэгийг унших, бичих хоёр хэлбэрээр шалгана.

Нийт оноо 50%

Шалгалтын дэвтэр – 2 90 минут

2-р хэсэг мөн эхний хэсгийн адил хоёр хэсгээс бүрдэнэ.

А хэсэг – Унших чадварын даалгавар нь заавал гүйцэтгэх ёстой уран зохиолын нэг эхтэй бөгөөд түүнд зориулсан асуултанд суралцагч бүр хариулж бичнэ.

Б хэсэг – Бичих чадварын даалгаврыг 3 сонголтоос нэгийг нь сонгон авч гүйцэтгэнэ.

А хэсгийн эхийг томоохон тууж, роман, өгүүллэгийн хэсгээс авсан байж болно. Мөн12-р ангийн суралцагчдын мэдлэг, чадварын түвшинд тохирсон байх бөгөөд ойролцоогоор 800 орчим үгтэй байна.

Энэ хэсгийн асуулт даалгавар нь сурагчид Монгол хэлээр унших, бичихдээ хэрхэн ойлгож, ямар мэдлэгээр хариулж байгааг шалгах зорилготой

Нийт оноо 50%

12-р анги /гадаад хэл/

Шалгалтын материал

90 минут

Суралцагчид бүх асуултанд хариулна.

Шалгалтын дэвтэр нь хоёр хэсгээс бүрдэнэ:

I хэсэг – Унших чадварын даалгавар

II хэсэг – Бичих чадварын даалгавар

 Шалгалтын асуулт, даалгаврууд нь тухайн түвшний суралцагчдын англи хэлний ойлголт, мэдлэг, чадварыг (үг үсэг, цэг тэмдгийг зөв бичих, хэлзүйн дүрмүүдийг хэрэглэх, үгийн сан шалгасан) унших, бичих чадварын даалгавруудаар үнэлэхэд чиглэсэн байна.

Нийт оноо 100

12-р анги /сонгосон агуулга/

Шалгалтын дэвтэр – 1

40минут

Шалгалтын материалд сонгох хэлбэрийн 35 даалгавар байна. Сурагч бүх асуултад заавал хариулна.

Ойлголт, асуудал шийдвэрлэх эсвэл шинжлэх ухаанч эрэл хайгуул хийх чадварыг үнэлнэ

Нийт онооны 35%

 Шалгалтын дэвтэр – 2

 80минут

Шалгалт нь задгай даалгавруудаас бүрдэнэ. Сурагч бүх асуултад заавал хариулна.

Асуулт бүр нь тодорхой сэдвээр байх ба 1 асуулт нь хэд хэдэн даалгавруудаас бүрдэж болох учир 1 асуулт нь нилээд хэдэн оноотой байж болно. Эдгээр асуултууд нь өөр өөр хүндрэлийн түвшинтэй байх ба сурагчид хийж чадахгүй магадлалтай даалгаврыг асуултын хамгийн төгсгөлд тавих буюу хөнгөнөөс хүнд рүү гэсэн дарааллаар байна. Ойлголт, асуудал шийдвэрлэх эсвэл шинжлэх ухаанч эрэл хайгуул хийх чадварыг үнэлнэ

Нийт онооны 65%

Улсын шалгалтын засалт

Сурагчдын ажилласан бичгийн ажлыг засаж үнэлэх ажлыг сургуулийн захирлын тушаалаар томилогдсон мэргэжлийн багш нар гүйцэтгэнэ.

Сурагчдын бичгийн ажлыг засахдаа БҮТ-өөс хүргүүлсэн үнэлгээний схем, аргачлалыг мөрдлөгө болгоно.

Сурагчдын дүн оноотой холбоотой маргаан гарсан тохиолдолд сургуулийн улсын шалгалтын комисс засалтын үнэлгээний схемд тулгуурлан асуудлыг шийдвэрлэнэ.

Сурагч нэг бүрийн шалгалтын дүн оноог тухайн өдөр нь өгөгдсөн хугацаанд нь багтаан БСШУЯ-ны мэдээллийн нэгдсэн системд оруулна.

Доорх нэр бүхий ангиуд 5-р ангийн чанарын шалгалтын 2-р шатанд орох болсон бөгөөд чанарын шалгалт 2015 оны 5 сарын 12-нд 10 цагаас эхэлнэ. Сэдвийг НБГ-аас томилогдсон  төлөөлөгч тухайн сургууль дээр авч очно.

Дүүрэг

Сургуулийн нэр

Анги

Бүлэг

1

СХД

ИР-2

5

а

2

СХД

ИР-1

5

а

3

СХД

ИР-1

5

в

4

БГД

40-р сургууль

5

а

5

БГД

40-р сургууль

5

б

6

СХД

ИР-3

5

б

7

БГД

ОУЦС

2

8

СБД

1-р сургууль

5

б

9

СБД

1-р сургууль

5

г

10

СХД

ИР-2

5

г

11

СХД

ИР-2

5

ё

12

СХД

ИР-3

5

г

13

СБД

1-р сургууль

5

в

14

СХД

ИР-3

5

д

15

СХД

ИР-2

5

в

16

ЧД

23-р сургууль

5

в

17

СХД

ИР-1

5

б

18

ЧД

50-р сургууль

5

а

19

СХД

ИР-3

5

в

20

СХД

65-р сургууль

5

г

21

БЗД

48-р сургууль

5

б

22

БГД

ОУЦС

5'

1

23

БЗД

14-р сургууль

5

в

24

БЗД

14-р сургууль

5

б

25

БЗД

87-р сургууль

5

а

26

БЗД

14-р сургууль

5

а

27

ЧД

24-р сургууль

5

Д

28

СХД

ИР-1

5

д

29

СБД

1-р сургууль

5

а

30

ЧД

23-р сургууль

5

д

31

ЧД

24-р сургууль

5

А

32

БГД

93-р сургууль

5

а

33

БЗД

14-р сургууль

5

ё

34

СХД

ИР-3

5

а

35

ХУД

БУЦС

5

а

36

БЗД

48-р сургууль

5

а

37

СБД

58-р сургууль

5

А

38

ЧД

17-р сургууль

5

г

39

БЗД

14-р сургууль

5

г

40

СХД

ИР-1

5

ё

41

БГД

93-р сургууль

5

б

42

БЗД

53-р сургууль

5

а

43

СБД

45-р сургууль

5

г

44

СБД

45-р сургууль

5

а

45

СХД

12-р сургууль

5

а

46

БЗД

14-р сургууль

5

д

47

БГД

20-р сургууль

5

б

48

БГД

38-р сургууль

5

а

49

ЧД

17-р сургууль

5

в

50

ЧД

39-р сургууль

5

г

51

БЗД

87-р сургууль

5

д

52

СБД

35-р сургууль

5

б

53

ЧД

24-р сургууль

5

В

54

ЧД

57-р сургууль

5

в

55

БЗД

Шавь ЦС

5

е

56

ЧД

24-р сургууль

5

Б

57

СБД

58-р сургууль

5

В

58

СХД

ИР-3

5

е

59

СБД

6-р сургууль

5

а

60

ЧД

39-р сургууль

5

а

61

ЧД

72-р сургууль

5

в

62

БНД

Гүн галуутай ЦС

5

4

63

СБД

6-р сургууль

5

б

64

СХД

65-р сургууль

5

в

65

ЧД

23-р сургууль

5

а

66

БГД

73-р сургууль

5

в

67

БГД

13-р сургууль

5

г

68

СБД

ХБК

5

А

69

ХУД

18-р сургууль

5

б

70

ХУД

18-р сургууль

5

а

71

ЧД

50-р сургууль

5

г

72

ЧД

23-р сургууль

5

г

73

СХД

ИР-3

5

з

74

ХУД

15-р сургууль

5

а

75

ХУД

52-р сургууль

5

в

76

СХД

ИР-3

5

и

77

СБД

2-р сургууль

5

А

78

БНД

Гүн галуутай ЦС

5

1

79

БГД

51-р сургууль

5

б

80

ХУД

52-р сургууль

5

г

81

ХУД

52-р сургууль

5

д

82

БГД

ОУЦС

5

6

83

БГД

Монгени

5

а

84

СХД

65-р сургууль

5

е

85

БНД

125-р сургууль

5

1

86

СХД

ИР-3

5

ж

87

ЧД

5-р сургууль

5

в

88

СХД

12-р сургууль

5

б

89

ЧД

39-р сургууль

5

б

90

БНД

Гүн галуутай ЦС

5

5

91

ХУД

41-р сургууль

5

А

92

ЧД

39-р сургууль

5

в

93

ЧД

24-р сургууль

5

Г

94

ХУД

18-р сургууль

5

в

95

БГД

20-р сургууль

5

в

96

БЗД

14-р сургууль

5

е

97

БЗД

33-р сургууль

5

б

98

БЗД

33-р сургууль

5

а

99

СХД

105-р сургууль

5

б

100

ЧД

5-р сургууль

5

А

101

ХУД

115-р сургууль

5

А

102

СХД

12-р сургууль

5

в

103

БГД

47-р сургууль

5

а

104

БГД

13-р сургууль

5

д

105

СХД

62-р сургууль

5

в

106

СХД

106-р сургууль

5

в

107

НД

ЭОЦС

5

2

108

ХУД

41-р сургууль

5

Б

109

БГД

ОУЦС

5

4

110

СХД

ИР-1

5

е

111

ЧД

23-р сургууль

5

е

112

БГД

Монгени

5

в

113

СХД

12-р сургууль

5

г

114

ЧД

61-р сургууль

5

а

115

СХД

105-р сургууль

5

а

116

ЧД

50-р сургууль

5

б

117

БЗД

Шавь ЦС

5

а

118

СХД

ИР-1

5

ж

119

БГД

Сэтгэмж

5

б

120

БЗД

21-р сургууль

5

а

121

ХУД

26-р сургууль

5

а

122

ЧД

5-р сургууль

5

б

123

БЗД

АЦС

5

а

124

БГД

40-р сургууль

5

в

125

ХУД

41-р сургууль

5

В

126

СХД

ИР-2

5

б

127

НД

119-р сургууль

5

1

128

СХД

ИР-3

5

ё

Нийслэлийн бага боловсролын сургалтын менежерүүдийн сургалт семинар графикийн дагуу 2015 оны 5 сарын 12 нд болох байсан боловч 5-р ангиудын чанарын шалгалттай давхцаж байгаа тул  2015 оны 5 сарын 13-ний Лхагва гарагт 14 цагаас 24-р сургууль дээр болно. Зарыг цааш дамжуулна уу.

БАГШИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ АЖЛЫН ЗААВАР

2015 оны 05-р сарын 09 Нийтэлсэн Urtnasan