Эрх зүйн үндэслэл

      · Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах, тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай" 229 дүгээр тогтоолоор “Сургуулийн нийгмийн ажилтны мэргэшлийн зэрэг, нэмэгдэл хөлс олгох журам”

      · Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын  2013 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/305 дугаар тушаалаар баталсан “Багшлах эрх олгох, хасах журам

      · Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын  2014 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/52 тоот тушаалаар “СӨБ-ын байгууллагын багшид багшлах эрх мэргэжлийн зэрэг олгох хасах, арга зүйчид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасахад баримтлах шалгуур үзүүлэлт”

Мэргэжлийн болон мэргэшлийн зэрэг олгох ажлын зохион байгуулалт

 2014 онд сургуулийн нийгмийн ажилтанд мэргэшлийн, сургалтын байгууллагын багшид мэргэжлийн зэрэг олгох ажил нь дээрх баримт бичгүүд болон “Мэргэжлийн болон мэргэшлийн зэрэг олгох ажлыг зохион байгуулах ажлын заавар”-аар зохицуулагдана. Сургалтын байгууллага нь багшид “Заах аргач” мэргэжлийн, нийгмийн ажилтанд “Ахлах” мэргэшлийн зэрэг олгосон тушаалыг хавсралттай нь, нийгмийн ажилтан, багшийн “Тэргүүлэх” зэрэг олгуулах захирал, эрхлэгчийн албан хүсэлт, уламжлах багш нарын материалыг Боловсролын газарт доорх хуваарийн дагуу ирүүлнэ.

Дүүргүүд

Хуга цаа

Зохион байгуулалт

Чингэлтэй дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/22

9:00

· Тухайн хуваарьтай өдрөө багтааж өгсөн байна.

· “Заах аргач багш” мэргэжлийн, сургуулийн нийгмийн ажилтны “Ахлах” мэргэшлийн зэрэг олгосон захирал, эрхлэгчийн тушаал, багш нарын судалгаа бүхий хавсралтыг сургалтын менежерүүд болон дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтнүүд  эх хувиар нь өөрийн биеэр авчирна.

· Нийгмийн ажилтан, багш нарын материалыг тухайн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгнө.

· Цэцэрлэгийн албан хүсэлт, тодорхойлолт, ажлын хэсгийн дүгнэлт зэргийг мэргэжилтэн Б.Энхсайханд,

· Журамд заасан шалгуур, үзүүлэлтийг хангасан байдлыг нотлох сургуулийн тодорхойлолт, дүгнэлт,  мэргэжлийн зэрэг олгохыг хүссэн сургуулийн албан тоотыг мэргэжилтэн Т.Олоннэмэхэд тус тус өгнө.

· “Тэргүүлэх”, “Зөвлөх” мэргэжлийн зэрэгт орж буй багш нарын материалд сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тоотыг хувилж хийсэн байх.

·   Мэргэжилтнүүд материалыг тухай бүр нь үзэж шалгаад шаардлага хангаагүйг нь буцаана.

Хан-Уул дүүргийн

сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/22

14:00

Налайх, Багануур, Багахангай дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/22

9:00

Баянзүрх дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/23

09:00

Баянгол дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/23

14:00

Сүхбаатар дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/24

09:00

Сонгинохайрхан дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/24

14:00

Мэргэжлийн зэрэг олгох шалгуур үзүүлэлт:

3.1. Багш, ажилтанд мэргэжлийн зэрэг олгохдоо дараах нийтлэг шалгуур баримтална. Үүнд:

3.1.1. Багшлах эрхтэй байх

3.1.2. Багшийн ёс зүйг чанд сахин, холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөн  ажилласан байх

3.1.3. Суралцагч нэг бүрийн авьяасыг нээх, хөгжлийг дэмжих арга зүй, технологийг эзэмшсэн байх

3.1.4. Судалгаа хийх, гадаад хэл, мэдээлэл технологийн зохих түвшний мэдлэг, чадвартай байх

 3.2. Багшид мэргэжлийн зэрэг олгоход дараах тусгай шалгуур үзүүлэлтийг баримтална. Үүнд:

            3.2.1. Багшид “Заах аргач багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

3.2.1.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар тав ба түүнээс дээш  жил тасралтгүй ажилласан байх

3.2.1.2. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, технологийг сургалтын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж, үр дүнд хүрсэн байх

3.2.1.3. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх  үйл ажиллагааныхаа хүрээнд судалгаа  хийж, үр дүнд хүрсэн байх

3.2.2. Багшид “Тэргүүлэх багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

3.2.2.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар арав ба  түүнээс дээш  жил тасралтгүй ажилласан байх

3.2.2.2. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх хоёроос доошгүй арга зүй,   технологийг сургалтын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж, Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний санд бүртгүүлэн, хоёроос доошгүй сургууль, цэцэрлэгт түгээн дэлгэрүүлж, үр дүнд хүрсэн байна.

            3.2.2.3. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа хүрээнд хамтын судалгаа хийж, үр дүнд хүрсэн байх

 3.2.3. Багшид “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

            3.2.3.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар арван тав ба  түүнээс  дээш жил тасралтгүй ажилласан байх

            3.2.3.2 Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх гурваас доошгүй арга зүй, технологийг сургалтын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж,   Боловсролын технологийн хөгжлийн санд бүртгүүлэн, туршлагаа дөрвөөс доошгүй сургууль, цэцэрлэгт түгээн дэлгэрүүлж, зөвлөн туслаж, үр дүнд хүрсэн байна

           3.2.3.3. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа хүрээнд хамтын судалгаа хийж, дөрвөөс доошгүй сургууль, цэцэрлэгт зөвлөн тусалсан байх

3.3. Арга зүйч, ажилтанд мэргэжлийн зэрэг олгохдоо дараах тусгай шалгуур үзүүлэлтийг баримтална. Үүнд:

3.3.1. Арга зүйч, ажилтанд “Заах аргач багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

  3.3.1.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар тав ба түүнээс дээш жил тасралтгүй ажилласан байх

              3.3.1.2. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, технологийг сургалтын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэхэд багшид зөвлөн туслаж, үр дүнд хүрсэн байх

             3.3.1.3. Багш бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа хүрээнд судалгаа хийж, үр дүнд хүрсэн байх

3.3.2. Арга зүйч, ажилтанд “Тэргүүлэх багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

           3.3.2.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар арав ба түүнээс дээш жил тасралтгүй ажилласан байх

           3.3.2.2. Өөрийн сургууль, цэцэрлэгт суралцагч бүрийг хөгжүүлэх хоёроос доошгүй арга зүй, технологийг сургалтын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэхэд мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлж, Боловсролын технологийн үндэсний санд бүртгүүлэн, хоёроос доошгүй сургуульд түгээн дэлгэрүүлж, үр дүнд хүрсэн байна.

            3.3.2.3. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд хамтын судалгаа хийж, зохих үр дүнд хүрсэн байх

3.3.3. Арга зүйч, ажилтанд “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

            3.3.3.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар арван тав ба түүнээс дээш жил тасралтгүй ажилласан байх

            3.3.3.2. Өөрийн сургууль, цэцэрлэгт суралцагч нэг бүрийг хөгжүүлэх  гурваас доошгүй арга зүй, технологийг сургалтын үйл  ажиллагаанд хэрэгжүүлэхэд мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлж, Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний санд бүртгүүлэн, туршлагаа дөрвөөс доошгүй сургууль, цэцэрлэгт түгээн дэлгэрүүлж, зөвлөн тусалж, үр дүнд хүрсэн байна.

3.3.3.3. Суралцагч нэг бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа хүрээнд хамтын судалгаа хийж, дөрвөөс доошгүй сургууль, цэцэрлэгт зөвлөн тусалсан байх

Мэргэжлийн зэрэг олгох ажлыг зохион байгуулах

 4.8. Энэхүү журмын 3.1, 3.2.1., 3.3.1-т заасан нийтлэг болон тусгай шалгуур үзүүлэлтийг хангасан багш, ажилтны өөрийн үнэлгээ, нотлох  бичиг баримт, үнэлгээ дүгнэлтийг үндэслэн “Заах аргач” зэргийг тухайн  сургууль, цэцэрлэг нь аравдугаар сард багтаан олгоно.

 4.9. Энэхүү журмын 3.1, 3.2.2, 3.3.2-т заасан нийтлэг болон тусгай шалгуур үзүүлэлтийг хангасан багш, ажилтны өөрийн үнэлгээ, нотлох бичиг баримт, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн үнэлгээ дүгнэлтийг үндэслэн “Тэргүүлэх” зэргийг аймаг, нийслэлийн Боловсролын газар тухайн жилийн аравдугаар сард багтаан олгоно.

4.10.  Энэхүү журмын 3.1, 3.2.3, 3.3.3-т заасан нийтлэг болон тусгай шалгуур үзүүлэлтийг хангасан багш, ажилтны өөрийн үнэлгээ, нотлох бичиг баримт, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн үнэлгээ дүгнэлтийг аймаг, нийслэлийн Боловсролын газар нь баталгаажуулан, багшийн мэргэжил дээшлүүлэх чиг үүрэг бүхий сургалт арга зүйн төв байгууллагад тухайн жилийн аравдугаар сард багтаан хүргэнэ.
4.11. “Зөвлөх багш” зэрэг олгох ажлыг үндэсний түвшинд багшийн мэргэжил дээшлүүлэх чиг үүрэг бүхий сургалт, арга зүйн төв байгууллага нь шийдвэрлэн тухайн оны арван хоёрдугаар сард багтаан олгоно.
4.12. Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх чиг үүрэг бүхий сургалт, арга зүйн төв байгууллага нь багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгосон багш, ажилтны талаарх мэдээллийн санг бүрдүүлнэ.

Материал бүрдүүлэхэд тавигдах шаардлага

      § Уг журмын 3.1. буюу нийтлэг шалгуурын 3.1.2. “Тэргүүлэх”, “Зөвлөх” мэргэжлийн зэрэгт орох багшийн ёс зүйг чанд сахин, холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөн ажилласан талаар багш нарын хурлаар хэлэлцүүлсэн дүгнэлтийн хамт ирүүлнэ.

      § 3.2.2.-д “Тэргүүлэх багш” мэргэжлийн зэрэгт орох багш нарын багшлах эрхийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэх, холбогдох бичиг  баримтыг эхээр,

       § 3.2.3.-д “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэгт орж буй багш нарын багшлах эрхийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхийг баталгаажуулсанаар, холбогдох бичиг баримтыг эхээр нь авчирна. Материалыг дээрх хугацаанд хоцроолгүй өгөх ажлыг сургалтын менежер, арга зүйчид хариуцна.

СУРГАЛТ АРГА ЗҮЙН ХЭЛТЭС

ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ

· Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 180 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн дүрэм”-ийн 2 дугаар зүйлийн 2.2.17, 3 дугаар зүйлийн 3.5.4 дэх заалт

· Боловсрол шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/305 дугаар тушаалаар батлагдсан Багшид багшлах эрх,мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам

· Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2014 оны А/52 дугаар тушаал

БАГШЛАХ ЭРХ ОЛГОХ АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

“2014 онд багшлах эрх олгох ажил нь дээрх баримт бичгүүд болон “Багшлах эрх олгох ажлыг зохион байгуулах ажлын заавар”-аар зохицуулагдана.

 Сургалтын байгууллага нь багшлах эрх олгох талаар гаргасан захирал, эрхлэгчийн тушаал, багшлах эрх олгуулахаар уламжлах багш нарын материалыг Боловсролын газарт дараах хуваарийн дагуу ирүүлнэ.

Дүүргүүд

хугацаа

Зохион байгуулалт

Хан-Уул дүүргийн сургууль цэцэрлэгүүд

IV/14

9.00 цагт

· Тухайн хуваарьтай өдрөө багтааж өгсөн байна.

· Сургалтын менежерүүд өөрсдөө авчирна

· Багш нарын материалыг тухайн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгнө.

· Журмын 4.3.8. Багшлах эрх олгох, сэргээхийг уламжлах тухай сургалтын байгууллагын захирал эрхлэгчийн тушаалыг Ж.Халиунд өгнө.

· Мэргэжилтнүүд материалыг тухай бүр нь үзэж шалгаад шаардлага хангаагүйг нь буцаана.

· Хугацаанаас хоцорсон материалыг хүлээн авахгүй.

Баянгол дүүргийн сургууль цэцэрлэгүүд

IV/14

14.00 цагт

Баянзүрх дүүргийн сургууль цэцэрлэгүүд

IV/15

9.00 цагт

Сүхбаатар дүүргийн сургууль цэцэрлэгүүд

IV/15

14.00 цагт

Чингэлтэй дүүргийн сургууль цэцэрлэгүүд

IV/16

9.00 цагт

Сонгинохайрхан дүүргийн сургууль цэцэрлэгүүд

IV/16

14.00 цагт

Налайх Багануур, Багахангай

IV/17

9.00 цагт


2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛЭЭС АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛСЭН

БАГШИД ШИНЭЭР БАГШЛАХ ЭРХ ОЛГОХ

Хүсэлт гаргаж буй багшид тавигдах шаардлага

 1. Багшийн мэргэжлээр бакалавраас доошгүй зэрэгтэй, эсвэл багшлах эрхийн хөрвөх сургалтад хамрагдсан байх

2. Багшийн ѐс зүйг чанд сахин холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөн ажилласан байх

3. Хүүхэд, суралцагч нэг бүрийн авьяасыг нээх, хөгжлийг дэмжих арга зүй, технологийг эзэмшсэн байх

4. Сургалтын байгууллагад нэг хичээлийн жил ажилласан байх

5. Эхний жил ажиллаж буй багш үндсэн сургалтад 70%-иас дээш ирц, үнэлгээтэй хамрагдаж, сургалтын дараах 3 сарын онлайн хичээлийг бүрэн судалж, шалгалтын үнэлгээ нь 70% буюу түүнээс дээш байх.

6. Багшаар ажиллах хугацаандаа хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж үр дүнд хийсэн өөрийн үнэлгээ, дүгнэлт хийсэн байх

7. Ажиллаж буй сургуулийн харьяалагдаж буй заах аргын нэгдэл “хангалттай” үнэлгээ өгч, дүгнэлт бичсэн байх

Хүсэлт гаргаж буй багшийн бүрдүүлэх материал

1. ЕБС-ийн багш бол “ЕБС-ийн багшид багшлах эрх олгуулах хүсэлт” /БМДИ-ийн захирлын А/16 дугаар тушаалын 4-р хавсралт/-ийн загварыг, СӨБ-ийн багш бол “СӨБ-ийн багшид багшлах эрх олгуулах хүсэлт” /БМДИ-ийн захирлын А/16 дугаар тушаалын 5-р хавсралт/-ийн загварыг бүрэн бичиж баталгаажуулсан байх ба багшлах эрх олгуулах хүсэлт /өгөгдсөн загвар/-ийг компьютер ашиглан бичиж, гарын үсэг, тэмдгээр баталгаажуулсан байж болно.

2. 3х4 хэмжээтэй цээж зураг – 2ш /сүүлийн 6 сарын зураг/

3. Багш мэргэжлийн бакалаврын дипломын хуулбар. Хэрэв багшлах эрхийн хөрвөх сургалтад хамрагдсан бол бакалаврын дипломын хуулбар, хөрвөх сургалтын гэрчилгээний хуулбарын хамт.

4. Байгууллагын ѐс зүйн хорооны тодорхойлолт

5. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар /нүүр хуудас, ажилд авах, ажлаас чөлөөлөх тушаал бичигдсэн хэсэг, сүүлийн хичээлийн жилийн нийгмийн даатгал төлсөн мэдээлэл бүхий хуудсууд, тухайн оны 03 дугаар сар хүртэл бичилт хийгдэж, тэмдэг дарагдсан байх/

6. Сургууль, цэцэрлэгээс багшлах эрх олгуулахаар уламжилсан шийдвэр

7. Үнэмлэхний үнэ 5000 төгрөг

2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛЭЭС ӨМНӨ ЕБС, СӨБ-Д АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛСЭН БӨГӨӨД БАГШААР ТАСРАЛТГҮЙ АЖИЛЛАЖ БАЙГАА БАГШИД ШИНЭЭР БАГШЛАХ ЭРХ ОЛГОХ

Хүсэлт гаргаж буй багшид тавигдах шаардлага

 1. Багшийн мэргэжлээр бакалавраас доошгүй боловсролын зэрэгтэй, эсвэл багшлах эрхийн хөрвөх сургалтад хамрагдсан байх

2. Багшийн ѐс зүйг чанд сахин холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөн ажилласан байх

3. Сургалтын байгууллагад нэгээс доошгүй жил ажилласан байх

4. Хүүхэд, суралцагч нэг бүрийн авъяасыг нээх, хөгжлийг дэмжих арга зүй,

технологийг эзэмшсэн байх

5. Судалгаа хийх, гадаад хэл, мэдээлэл технологийн зохих түвшний мэдлэг чадвартай байх

6. Ажиллах хугацаандаа гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны товч тайлан бичиж, сургууль, цэцэрлэгийн заах аргын нэгдэл, багш нарын зөвлөл, хичээл заадаг болон дааж ажилласан ангийн сурагчдын эцэг эхийн хуралд тайлангаа тус тус хэлэлцүүлж “хангалттай” үнэлгээ авсан байх

7. Ажиллах хугацаандаа өөрийгөө хөгжүүлж мэргэжил боловсролоо дээшлүүлсэн байх, шинээр сурч мэдсэн зүйлээ дэлгэрэнгүй тэмдэглэсэн тэмдэглэл хөтөлсөн байх

8. Ажиллах хугацаанд нэгээс доошгүй удаа тодорхой сэдвийн “нэгж хичээл” ээр үзүүлэх хичээл явуулж “хангалттай” үнэлгээ авсан байх

Хүсэлт гаргаж буй багшийн бүрдүүлэх материал

1. “Багшлах эрх олгох (сэргээх) ажил байдлын тодорхойлолт” /БМДИ-ийн захирлын А/16 дугаар тушаалын 6-р хавсралт/-ын загварыг бүрэн бичиж баталгаажуулсан байх ба өгөгдсөн загварыг компьютер ашиглан бичиж, гарын үсэг, тэмдгээр баталгаажуулсан байж болно.

2. Багшийн өөрийн өргөдөл

3. 3х4 хэмжээтэй цээж зураг – 2ш /сүүлийн 6 сарын зураг/

4. Багш мэргэжлийн бакалаврын дипломын хуулбар. Хэрэв багшлах эрхийн хөрвөх сургалтад хамрагдсан бол бакалаврын дипломын хуулбар, хөрвөх сургалтын гэрчилгээний хуулбарын хамт

5. Байгууллагын ѐс зүйн хорооны тодорхойлолт

6. Өөрийн мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөр

7. Захирал, эрхлэгчийн тодорхойлолт

8. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар /нүүр хуудас, ажилд авах, ажлаас чөлөөлөх тушаал бичигдсэн хэсэг, багшаар ажилласан хугацааны нийгмийн даатгал төлсөн мэдээллийг агуулах хуудсууд, тухайн оны 03 дугаар сар хүртэл бичилт хийгдэж, тэмдэг дарагдсан байх/

9. Судалгаа хийх, гадаад хэл, мэдээлэл технологийн зохих түвшний мэдлэг чадвартай талаарх удирдах ажилтны тодорхойлолт

10. Ажиллах хугацаандаа гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны товч тайлан /сургалтын менежер тэмдэг дарж, гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байх/

11. Тайланг хэлэлцүүлсэн сургууль, цэцэрлэгийн заах аргын нэгдэл, багш нарын зөвлөлийн хурал, хичээл заадаг болон дааж ажилласан ангийн сурагчдын эцэг эхийн хурлын тэмдэглэл

12. Ажиллах хугацаандаа шинээр сурч мэдсэн зүйлсийн жагсаалт, сургалтад хамрагдсан байдал

13. Ажиллах хугацаанд зааж хэлэлцүүлсэн нэгээс доошгүй хичээлийн хөтөлбөр, суусан багш нарын тодорхойлолт, хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл

14. Сургуулиас багшлах эрх олгуулахаар уламжилсан шийдвэр

15. Үнэмлэхний үнэ 5000 төгрөг

СУРГАЛТ АРГА ЗҮЙН ХЭЛТЭС

2014 оны 4 дүгээр сарын 2-ны UB паласт  12.00-16.00 цагийн хооронд  Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч  Э.Бат-Үүл  нийслэлийн ЕБС-ийн бага ангийн багш нар, захирал, сургалтын менежерүүдтэй  бага ангийн багш нарын орон сууцны асуудлаар  уулзах тул  энэ өдөр зохион байгуулах  3-р ангийн графикт болон  4 дэх жилийн багш нарын сургалт явагдахгүй  болсныг  мэдэгдье. Тус уулзалтад  бага ангийн нийт багш нараа  бүрэн хамруулахыг сургалтын менежерүүд  анхаарна уу.

ЕБС-ийн бага ангийн сурагчдын зан суртахууны төлөвшил,  уламжлалт аж төрөх ёс, үндэсний өв соёл, бахархлаа дээдэлж,  түүнээс суралцах хэрэгцээ сонирхлыг бий болгоx  зорилгоор  зохион байгуулсан  "Би  Монгол хүүхэд"  ёс  заншлын  наадам  Баянзүрх  дүүргийн  21 дүгээр сургууль дээр 2014 оны 3-р сарын 28-нд  амжилттай болж өндөрлөлөө.  Тус наадамд    дүүрэг бүрээс шалгарсан  9 дүүргийн  18  баг оролцсон бөгөөд  6 төрлөөр өрсөлдөж дүнгээ гаргалаа.  Наадмын үеэр сурагчид үндэсний дээл хувцсаараа бүрэн гоёж,  бие биетэйгээ  туршлага солилцон ,  ардын өв соёл,   ёс  заншлаас   суралцаж  байлаа.  Багийн  нийлбэр дүнгээр  Баянзүрх дүүргийн    102 дугаар сургуулийн  "Өргөө"  баг  1-р байр эзэлж,  өргөмжлөл,  шилжин явах цомоор  шагнууллаа.  2-р байрыг  Сонгинохайрхан  дүүргийн  Ирээдүй цогцолбор  3-р бага сургуулийн "Хамаг  Монгол"  баг,  3-р байрыг  Баянгол дүүргийн  Оюуны Ундраа цогцолбор  сургуулийн  "Дөрвөн бэрх"  баг,  тусгай байрыг  Баянзүрх дүүргийн 84 дүгээр  сургуулийн "Тулга",  Баянгол дүүргийн  Сэтгэмж цогцолбор  сургуулийн  "Таван Эрдэнэ"  баг  тус тус эзэллээ.  Тус  наадмыг зохион байгуулахад туслалцаа үзүүлсэн Баянзүрх дүүргийн Боловсролын хэлтсийн мэргэжилтнүүд,  14, 21-р сургуулийн удирдлагууд багш нарт  талархлаа илэрхийлье.  Энэхүү наадамд сэтгэл зүрхээ гарган оролцсон  бүх  сурагчид,  багш нар, сургуулийн удирдлагууд  болон  тэр дундаа холоос зорьж ирэн оролцсон  Налайх, Багануур,  Багахангай  дүүргийн багууддаа  баярласан талархсанаа  илэрхийлье.  Цаашдаа наадамдаа улам илүү оролцож, ихийг сурч  мэдээрэй хэмээн ерөөе.  Мөн амжилт гаргасан  нийт багууддаа  баяр хүргэж амжилт хүсье.

ЕБС-ийн 5, 6 дахь жилдээ ажиллаж буй багшийн мэргэжил дээшлүүлэх   сургалт  2014 оны 4 дүгээр сарын 3-10-нд 8.30 цагаас Багшийн хөгжлийн ордны  202 тоот зааланд  болох  тул  сургалтад  багш нараа бүрэн хамруулахад  анхаарна уу.  Мөн зарыг цааш нь дамжуулна уу.   5, 6 дахь жилдээ ажиллаж буй багш  нар  сургалтад   очихдоо  багшийн мэргэжлийн дипломны хуулбар,  багшлах эрхийн үнэмлэх,  иргэний үнэмлэхийн хуулбар,  нийгмийн даатгалын  хуулбарыг авч очоорой. 

ЕБС-ийн 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарын сургалт  2014 оны 4дүгээр сарын 1-3-нд  Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр  сургууль дээр 9.00 цагаас эхлэх тул  сургуулиуд багш нараа бүрэн хамруулахыг хүсье.  Зарыг цааш дамжуулна уу.

Багшлах эрх олгох, сунгах, хасах ажлыг зохион байгуулах тухай   дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

Бага ангийн сургалтын менежерүүдийн анхааралд

2014 оны 02-р сарын 17 Нийтэлсэн Urtnasan
24-р сургууль дээр МХУЗ-ын багш нарын үндсэн сургалт болж байгаа тул  бага ангийн сургалтын менежерүүдийн семинар 84-р сургууль дээр 14 цагаас  болох болсныг  мэдэгдье. Зарыг цааш нь дамжуулна уу.
Бага ангийн багш,  сургалтын менежерүүдийн 2013-2014 оны хичээлийн жилийн  II хагас жилийн сургалт  семинарын  хуваарийг энд дарж татаж авна уу. 
2014 онд тэргүүлэх зэрэг авч байгаа болон зэргээ баталгаажуулж байгаа багш сургалтын менежерүүдийн зэргийн үнэмлэх гарсан тул ирж авна уу.  
Суралцагчдын хэрэгцээ сонирхолд нийцсэн сургалтын орчин шинээр бүрдүүлсэн болон  гэрчилгээгээ сунгах хүсэлтэй багш нарын кабинетуудыг   энэ 1-р сард багтаан  шаардлагын дагуу үзэж,  гэрчилгээ шинээр олгох буюу сунгах ажил хийнэ.  Иймд  багш нар сургуулийн албан тоот хүсэлтээ энэ 1-р сард багтаан  НБГ-ын 501 тоотод сууж байгаа  Халиунаад  өгнө үү.
ЕБС-ийн эхний жилдээ ажиллаж байгаа бага боловсролын багш нарын сургалт 2014 оны 2 дугаар сарын 11-ээс  2014 оны 2 дугаар сарын 21-ний хооронд  болох ба тус сургалтад  нийслэлийн 9 дүүргийн 172 багш  хамрагдана.  Энэхүү сургалтад зөвхөн эхний жилдээ ажиллаж байгаа багш нар хамрагдах бөгөөд ажлаас нь чөлөөлж сургалтад бүрэн хамруулах ажлыг  бага ангийн сургалтын менежерүүд хариуцан анхаарч ажиллана уу. Сургалт болох газар, цаг нь тодорхойгүй байгаа бөгөөд  тухайн сургалт болохоос өмнө тодруулан жич зарлах болно. 

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулж байгаа  "Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх" сургалтыг 2014 оны 1 дүгээр сарын 7-10-ны хооронд доор хуваарийн дагуу 9.00-17.00 цагт тус тусын дүүргийн сургуулиуд дээр зохион байгуулах тул өмнөх хэрэглээний сургалтад хамрагдсанаас бусад бага ангийн багш нар бүрэн хамрагдана уув Багш нараа бүрэн хамруулах ажлыг сургалтын менежерүүд хариуцах тул зараа сайн хүргээрэй.

Хуваарийг эндээс татаж үзнэ үү.

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс  зохион байгуулдаг  "Хэрэглээний боловсрол" сургалтыг нийслэлийн 9 дүүргийн бага ангийн багш нарт 2014 оны 1 дүгээр сарын 6-9-нд өглөө 9.00-17.00 цагт  зохион байгуулах тул 2013 оны 1-р сард тус сургалтад хамрагдсан 400 багшаас бусад бүх бага ангийн багш нар  хамрагдана уу.  Багш нараа бүрэн хамруулахыг  сургалтын менежерүүдэд  даалгаж байна.  Сургалт болох газрыг жич зарлах тул зар мэдээллээ ойр ойрхон шалгаж байна уу.  Мөн анхны жилдээ болон 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багш нарын "Үндсэн сургалт"-ыг зохион байгуулах хуваарь гарах тул  нийслэлийн графикт сургалтыг амралтын сүүлийн долоо хоногуудад хийхээр төлөвлөж байна. Сургалтын хуваарийг ирэх 7 хоногт  мэргэжил дээшлүүлэх институтийн хуваарийг харж байж гаргахаар хүлээж байна. сургалтын менежерүүд "Үндсэн сургалт"-уудад багш нараа бүрэн хамруулаарай.

УР ЧАДВАРЫН УРАЛДААН

2014 оны 01-р сарын 02 Нийтэлсэн Urtnasan
Улсын ур чадварын уралдааны  шалгаруулалт явагдаж байгаа бөгөөд  http://urchadvar.itpd.mn/index.php?r=site/index  холбоосоор орж хичээлүүдийг үзэж сонирхоно уу. Нийслэлээс 9 хичээл шалгаран орсон тул саналаа өгнө үү.