Сайн байцгаана уу?

Та бүхэнд суралцагчдын мэдлэг, чадварыг үнэлэх журамд өөрчлөлт орсноор 1-3 дугаар ангийн хувийн хэргийг хэрхэн хөтлөх талаар дараах тодруулгыг өгч байна. Үүнд:

· Хувийн хэргийн загвар болон түүнийг хөтлөх заавар /БСШУ-ы сайдын 2010 оны 361 дүгээр тушаалын 6 дугаар хавсралт/ хүчингүй болоогүй тул хувийн хэргийн  “Бага боловсролын сурлагын үнэлгээ хэсэг”-ийг  хувийн хэрэг хөтлөх зааврын дагуу хөтөлнө.

· БШУ-ы сайдын А/309 дугаар тушаалаар батлагдсан журамд заасан I-III ангийн сурагчдын мэдлэг, чадварын түвшинг үнэлсэн дүгнэлт, тэмдэглэгээг хувийн хэргийн “Суралцагчийн хөгжил, төлөвшлийн тэмдэглэл” хэсгийн холбогдох чиглэлд харгалзуулан бичих боломжтой.

 Харин 4-5-р ангийн суралцагчдын ахиц амжилтыг  гүйцэтгэлийн хувиар  гаргаж, хувийн хэрэгт зөвхөн тоон үнэлгээг бичнэ. Тоон үнэлгээ гардаггүй 4-5-р ангийн хичээлүүдийг "тооцов"  гэж бичиж болно.

БШУЯ-ны Сургуулийн өмнөх, бага боловсролын хэлтэс

ЕБС-ийн бага ангийн багш нарын  Бага дунд боловсролын чанарын шинэчлэлийн бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлэх шинэчилсэн сургалтын хөтөлбөр, сурах бичиг,  арга зүйн сургалтууд  хойшилж, 8 сарын 15-аас хойш зохион байгуулагдах болсон тул  бага ангийн багш нарыг  6 сарын 10-аас амрааж,  намар 8 сарын 15-аас оруулахаар зохицуулалт хийх нь зүйтэй.  

Харин  шинэчилсэн сургалтын хөтөлбөр, сурах бичиг, арга зүйн сургалтуудыг зохион байгуулах сургагч багш  нарын сургалт 6 сарын  7-9-нд  явагдах  бөгөөд сургагч багш нарыг жич зарлана.

Нийслэлийн боловсролын газрын Сургалт арга зүйн хэлтэс, Эрчим хүчний яам, ГОУХАН-ийн “Эрчим хүчний системийн үр ашиг” төслөөс хамтран нийслэлийн 17 сургуульд туршилтын журмаар хэрэгжүүлсэн “Цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлт, зохистой хэрэглээ” сэдэвт хичээлийг дүгнэх хэлэлцүүлэг 2014 оны 5 дугаар сарын 15-ны Пүрэв гарагт Буянт-Ухаа цогцолбор сургуулийн Соёлын танхимд   10 цагаас болно.

Хэлэлцүүлэгт сургууль тус бүрийн заах аргын сургалтад хамрагдсан 1 багш,  сургуулийн сургалтад  хамрагдсан бага ангийн 1 багшийн хамт оролцоно.

Багш нар хэлэлцүүлэгт ирэхдээ дараах зүйлсийг бэлтгэнэ.  Үүнд:

1. 1.Сургалтанд зориулан бэлтгэсэн багшийн хэрэглэгдэхүүн

2. 2.Сургалтын явцад гарсан сурагчийн бүтээл

3. 3.Сургалтын талаарх санал шүүмж

 Хэлэлцүүлгээс гарсан санал шүүмжийг хичээлийн хөтөлбөр, агуулгад тусган цаашид нийслэлийн бүх ЕБС-уудад нэвтрүүлэх тул туршилтад хамрагдсан сургуулийн багш нар идэвхтэй,  хариуцлагатай оролцоно гэдэгт итгэж байна.

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс  зохион байгуулж  буй  1,  5-6,  10-11 дэх жилийн үндсэн сургалтуудад хамрагдсан болон хамрагдах ёстой багш нар  2014 оны 5-р сарын 14-ний дотор  нэрсээ тулгана уу.  

ЗОРИЛГО

Бага боловсрол төгсөгчдийн сургалтын чанар хүртээмжийн үр дүнг хүүхэд бүрийн сурах чадвар, сурлагын ахицаар тооцох замаар багшийн ажлыг бодитой үнэлэхэд чиглэнэ.

НЭГ. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

1.1 Чанарын шалгалтад нийслэлийн төрийн өмчит ерөнхий боловсролын сургуулийн 5-р ангийнхан оролцоно.

ХОЁР. ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2.1 Чанарын шалгалтын комиссыг НБГ-ын даргын тушаалаар томилно.

2.2 Шалгалтад орж буй сургууль дээр захирлын тушаалаар батлагдсан комисс ажиллана.

2.3 Чанарын шалгалтыг монгол хэл, математикийн хичээлээр зохион байгуулна.

Зохион байгуулалт

Хугацаа

1. Чанарын шалгалтад оролцох хүсэлтэй сургууль, бүлгийн судалгааг авч нэгтгэнэ.

2. НБГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэгт заавар өгч хуваарилна.

3. Шалгалтын сэдвийг НБГ-аас томилогдсон төлөөлөгч тухайн сургууль дээр авч очно.

4. Шалгалтыг түүвэр хийж 20 хүүхдээс авна.

5. Шалгалтыг монгол хэл, математикийн хичээлээр авах ба дундаа 20 минут завсарлана.

6. Шалгалтын материал дээр ямар ч нэр хаяг тавихгүйгээр битүүмжилнэ.

7. Битүүмжилсэн материалыг НБГ-ын комисст хүлээлгэн өгнө.

8. НБГ материалыг кодлон хүлээж авах бөгөөд кодыг битүүмжилнэ.

9. Шалгалтын битүүмжилсэн материалыг НБГ дээр сургуулийн төлөөлөлтэй ажлын хэсэг зааврын дагуу тойргоор засаж дүгнэнэ.

2014.05.14-05.16

2014.05.19

2014.05.20 8:00 цаг

Монгол хэл 2014.05.20 10:00 цаг

Математик 2014.05.20 11:00 цаг

2014.05.20 1230 цаг

2014.05.20

Шалгалтын үеийн дэг

1. Сургуулийн комисс нь шалгалт авах танхим, хувилах машин, цаас, шохой бусад шаардлагатай хэрэгслийг урьдчилан бэлтгэж, шалгалтын орчин бүрдүүлсэн байна.

2. Тухайн сургуульд томилогдсон төлөөлөгч нь сургуулийн комиссын гишүүдийн хамт шалгалтын сэдвийн битүүмжлэлийг шалган задалж, дугтуйг задалсан өрөөнд сэдвийг сурагчдын тоогоор хувилна.

3. Шалгалтын сэдэв задлах, хувилах, шалгалтын явц болон материал битүүмжлэхэд тэмдэглэл хөтөлнө.

4. Шалгалтын хугацаа 40 минут байх ба суралцагчдад ямар нэгэн тайлбар, заавар өгөхгүйгээр хүүхдийн тоогоор сэдвийг тараан өгч эхлүүлнэ.

5. Сурагчийн бичгийн ажилд хаяг нэр тавихгүй.

6. Шалгалтад анги удирдсан багш ажиглагчаар оролцоно.

7. Шалгагч багш сургуулийн комиссын төлөөлөгчийг байлцуулан шалгалт авч, сурагчдын материалыг битүүмжилнэ.

ГУРАВ. ЧАНАРЫН ШАЛГАЛТЫН ДҮН ГАРГАХ, ШАГНАЖ УРАМШУУЛАХ

4.1 Үнэлгээг гаргахдаа засагч багш нарын төлөөллийг байлцуулан нийслэлийн комисс дүнг нэгтгэн монгол хэл математикийн хичээлийн чанарын индексийн үзүүлэлтээр эрэмбэлж, дүнг гаргана.

4.2 Шалгалтын комисс бүх бүлгийг индексийн үзүүлэлтээр эрэмбэлж, эхний бүлгүүдийг шалгаруулна.

4.3 Дүнг НБГ-ын удирдлагын зөвлөлд танилцуулан шийдвэр гаргуулна.

4.4 Шалгарсан ангийн багшийг “Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын чанар хүртээмжийн үр дүнг индексээр дүгнэх журам”-ын дагуу шагнаж урамшуулна.

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

Мэргэжлийн зэрэг олгох шалгуур үзүүлэлт:

3.1. Багш, ажилтанд мэргэжлийн зэрэг олгохдоо дараах нийтлэг шалгуур баримтална. Үүнд:

3.1.1. Багшлах эрхтэй байх-Багшлах эрхийн үнэмлэх,  мэргэжлийн зэргийн үнэмлэх хуулбар, эх хувийн хамт

3.1.2. Багшийн ёс зүйг чанд сахин, холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөн  ажилласан байх-Дүүргийн ёс зүйн хорооны тодорхойлолт

3.1.3. Суралцагч нэг бүрийн авьяасыг нээх, хөгжлийг дэмжих арга зүй, технологийг эзэмшсэн байх-Багш суралцагчийн онцгойлсон амжилтын батламжууд

3.1.4. Судалгаа хийх, гадаад хэл, мэдээлэл технологийн зохих түвшний мэдлэг, чадвартай байх- Суралцагчдын ахиц амжилт,  мэдлэг чадварын талаар хийсэн судалгаанууд

3.2.2. Багшид “Тэргүүлэх багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

3.2.2.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар арав ба  түүнээс дээш  жил тасралтгүй ажилласан байх-Нийгмийн даатгалын дэвтэр эх хувь

3.2.2.2. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх хоёроос доошгүй арга зүй,   технологийг сургалтын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж, Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний санд бүртгүүлэн, хоёроос доошгүй сургууль, цэцэрлэгт түгээн дэлгэрүүлж, үр дүнд хүрсэн байна-Мэргэжил арга зүйн чиглэлээр 2-оос доошгүй сургалт  сурталчилгаа  хийсэн байх

            3.2.2.3. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа хүрээнд хамтын судалгаа хийж, үр дүнд хүрсэн байх-Дүүрэг, нийслэлийн хэмжээнд  2-оос доошгүй илтгэл бичиж  хэлэлцүүлсэн батламж,  илтгэлийн хамт

 3.2.3. Багшид “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

            3.2.3.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар арван тав ба  түүнээс  дээш жил тасралтгүй ажилласан байх-Нийгмийн даатгалын дэвтэр эх хувь

            3.2.3.2 Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх гурваас доошгүй арга зүй, технологийг сургалтын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж,   Боловсролын технологийн хөгжлийн санд бүртгүүлэн, туршлагаа дөрвөөс доошгүй сургууль, цэцэрлэгт түгээн дэлгэрүүлж, зөвлөн туслаж, үр дүнд хүрсэн байна-Мэргэжил арга зүйн чиглэлээр 3-аас доошгүй сургалт  сурталчилгаа  хийсэн байх

           3.2.3.3. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа хүрээнд хамтын судалгаа хийж, дөрвөөс доошгүй сургууль, цэцэрлэгт зөвлөн тусалсан байх-Улсын хэмжээнд  2-оос доошгүй илтгэл бичиж  хэлэлцүүлсэн батламж,  илтгэлийн хамт, 4-өөс доошгүй сургууль цэцэрлэгт  зөвлөн тусалсан баримт

Мөн  диплом,  иргэний үнэмлэх,  сургуулийн албан тоот бичгийг  хувилан хавсаргасан байх  шаардлагатай.  Тухайн багшийн сайн туршлагыг  хавсаргасан  байна.

Өнөөгийн нөхцөл  байдал

Өнгөрсөн хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуулийн нэгдүгээр ангийн элсэлтийг зохион байгуулах зөвлөмж гаргаж,  сургуулиуд нэг хугацаанд  бүртгэл хийсэн билээ.  Энэ нь нэг хүүхдийг  олон сургуульд зэрэг бүртгүүлснээс үүдэж  сургуулиудын хүүхдийн тоог бодитой    тогтоох,  анги танхимын зохион байгуулалтыг зөв хийх зэрэгт үүсдэг хүндрэлийг  арилгасан юм.  Мөн  хамран сургах тойргийг шинэчлэн тогтоож,  зарим нэг эрх зүйн зохицуулалтыг хийсэн нь  сургуульд шинээр элсэн орж  буй сурагчдаас  элсэлтийн  шалгалт авах,  хураамж  хураах  зэрэг зөрчилтэй үйлдлүүдийг багасгаж чадсан юм.  Гэвч дараах асуудлууд байсаар байгаа нь  элсэлтийг  хүндрүүлж байна. Тухайлбал:

 1. ЕБС-ийн 1-р ангид элсэн суралцах  сурагчдаас хамран сургах тойргийн бус  сургуульд элсэх хүсэлт ихээр ирдэг нь тухайн сургуулийн анги дүүргэлтийг ихэсгэж ээлжийн коэффициент нэмэгдүүлэн улмаар  сургалтын чанарт  муугаар нөлөөлж байна.
 2. Эцэг эх асран хамгаалагчид  бичиг баримтаа  үрэгдүүлсэн  болон бусад шалтгаанаар хорооноос  хуурамч тодорхойлолт авчран тойргийн бус  сургуульд элсүүлэх оролдлого хийдэг нь сургуулийн ажлыг хүндрүүлсээр байгаа юм.
 3. Эцэг эх нь үр хүхдийнхээ боловсролын асуудалд анхаарч сургуулийг сонгон суралцуулахыг хичээдэг ч  тухайн сургуулийн бодит хүчин чадлыг харгалзахгүйгээр янз бүрийн асуудал үүсгэдэг.

Иймэрхүү нөхцөл байдлуудаас үүдэж  сургалтын менежерүүд нь  оршин  суугаа байрны  гэрээг тулгаж үзэхээс өөр аргагүй байдалд хүрдэг.

Дээрх нөхцөл байдлаас үүдэн дараах асуудлуудыг шийдвэрлэх зайлшгүй шаардлага гарч байна.

 1. Нийслэлийн ЕБС-ийн нэгдүгээр ангид элсэгчдийн тоог үнэн зөв гаргаж,  2014-2015 оны хичээлийн жилийн  хувьсах зардал, төсвийг бодитой батлуулах 
 2. Хамран сургах тойргийн хүрээнд элсэгчдийн судалгааг жил бүрээр нарийвчлан шинэчилж тухайн жилийн элсэлтийн бүртгэлийн хугацааг нэгдсэн байдлаар тодорхой болгох
 3. Бүлэг дүүргэлтийн нормыг баримтлан сургалтын эрүүл ахуй, сурах үйл, сэтгэл зүйн орчныг бүрдүүлэх
 4. Хичээлийн ээлжийн тоог хэт ихэсгэхгүй байх
 5. Сургуулийн элсэлтийн үйл ажиллагаанд  байгаа хураамж төлбөрийн асуудлыг шийдвэрлэх
 6. Нэмэлт элсэлт авах боломжтой тохиолдолд эрх зүйн  зохицуулалт хийх

Эдгээр  асуудлыг шийдвэрлэхдээ дараах эрх зүйн зохицуулалтад үндэслэх нь зүйтэй.

 1. Бага дунд боловсролын тухай хуулийн  заалт [5, суурь боловсролыг 9, бүрэн дунд боловсролыг 12 жилд тус тус эзэмшүүлнэ. Ерөнхий боловсролын сургуульд 6 настай хүүхдийг элсүүлнэ.]
 2. БСШУ, НХХ, Сангийн сайдын 2007 оны 307/91/237 дугаар хамтарсан тушаал  [Анги дүүргэлтийг бага ангид 30-35 /багийн салбар бүлэгт 20-оос доошгүй/ дунд, ахлах ангид 32-35, ахлах ангийн мэргэжлийн болон сонгон судлах хичээлийн бүлэг дүүргэлтийг  25-30, харах, сонсох эрхтэний хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сургуулийн бүлэгт 8-12, оюун ухааны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сургуулийн бүлэгт 10-15 хүүхэдтэй байхаар зохион байгуулна.]
 3. НБГ-ын даргын 2013 оны 4 дүгээр сарын 30-ны  А/39 тоот тушаал  “Хамран сургах тойргийг тогтоох тухай” 

Элсэлтийн ажлыг дараах байдлаар зохион байгуулахыг зөвлөж байна.

Хичээлийн жилийн нэгдүгээр ангийн элсэлтийн үйл ажиллагаа нь дээрх эрх зүйн баримт бичгүүд болон энэхүү зөвлөмжөөр зохицуулагдана. Энэхүү зөвлөмж нь төрийн ба төрийн бус өмчийн сургуулиудад хамаарна. 

Төрийн ба төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулиуд нэгдүгээр ангийн элсэлтийн ажлыг  жил бүрийн 4сарын 28-аас 5 сарын 16 ны хооронд  зохион байгуулж дүүргийн Боловсролын  хэлтэс дүн мэдээг  нэгтгэн бүртгэлийн сан бүрдүүлэх юм.  

Элсэлтийн ажлыг зохион байгуулах дүүргийн комиссыг Боловсролын хэлтсийн даргын тушаалаар, сургуулийн комиссыг  захирлын тушаалаар батална. Комисс нь багш, эцэг эхийн төлөөлөл, сургуулийн зөвлөлийн төлөөлөл, сурагчдын төлөөлөл, олон нийтийн байгууллагын төлөөллийн бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд элсэлтийн бүхий л үйл ажиллагаа болон сургуулийн нөхцөл байдал, сургалтын онцлог, анги танхимын хүрэлцээ, элсэлтийн тоо зэрэг олон асуудлыг ил тод мэдээлэх ажлыг 4 сарын 28–аас эхлэн гүйцэтгэнэ. 

Элсэлтийн үйл ажиллагааны явцад аливаа үйл ажиллагаа, нөхцөл байдал, бүрхэг, тодорхойгүй байдлаас болж үл ойлголцол үүсэхээс урьдчилан сэргийлж  ил тод байдлыг хангахаас гадна тухайн сургуулийн багш, удирдлага, ажилтнууд нэгдсэн нэг ойлголттой байх, үйл ажиллагаа арга хэмжээг эцэг эх, иргэд олон нийт, суралцагчдад зөв ойлгуулах ажлыг цаг алдалгүй зохион байгуулах хэрэгтэй.

Сургуулийн комиссын хийх ажил

 1. Сургууль бүр хамран сургах тойргийнхоо хүүхдийн судалгааг хороо, өрх  бүрээр 3 жилээр гаргаж, тухайн жилийн элсэгчдийн судалгаа, бүртгэлийг нарийвчлан тогтоож бүртгэлийн сан бүрдүүлэх
 2. Тухайн  хичээлийн жилд 6 настай хүүхдийг элсүүлэх бөгөөд 5 настай хүүхдийг дараа онд элсүүлэх бодлого барих
 3. Хамран сургах тойргийн хүүхдийг ямар нэг элсэлтийн шалгалтгүйгээр бүртгэж бүрэн элсүүлэх
 4. Анги дүүргэлтийг БСШУ, НХХ, Сангийн сайдын 2007 оны 307/91/237 дугаар хамтарсан  тушаалын  дагуу 30-35 хүртэл байхаар зохион байгуулах
 5. Нэгдүгээр ангид элсэгчдээс бүртгэлийн хураамж, бусад төлбөр,  хураамж авахгүй байх
 6. Сургуулийн ээлжийн коэффициентийг нэмэхгүй, анги дүүргэлтийг нормоос хэтрүүлэхгүйгээр анги танхим хүрэлцээтэй  тохиолдолд нэмэлт элсэлт авахдаа хяналтын тоог дүүргийн боловсролын хэлтсээр уламжлан  Нийслэлийн  боловсролын  газартай зөвшилцөж тогтоох нь зүйтэй. Нэмэлт элсэлтийн талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээс гадна сургуулийн орчинд ил тод нээлттэй зарлаж  элсэлтийг шударга, оновчтой арга хэлбэрээр зохион байгуулах
 7. Төрийн бус өмчийн сургуулиуд хамран сургах тойроггүй хэдий ч хөгжлийн бэрхшээлтэй болон сургалтын төлбөрийн чадваргүй сурагчдаас тодорхой тоогоор төлбөргүй элсүүлэн сургах ажлыг санаачлан зохион байгуулах 
 8. 2014-2015 оны хичээлийн жилд 2008 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс  2008 оны 12 дугаар сарын 31 хүртэлх хугацаанд төрсөн бүх хүүхдийг элсүүлэх

Дүүргийн комиссын хийх ажил

 1. Дүүргийн хэмжээний төрийн болон төрийн бус сургуулиудын элсэлтийн бүртгэлийн судалгааг дүүргээр нэгтгэн баталгаажуулж  НБГ-т  жил бүрийн 5 сарын 20 –нд ирүүлэх
 2. Сургуулиудын элсэлтийн ажлыг нэгдсэн удирдлагаар хангахаас гадна сургууль бүрийн элсэлтийн арга хэмжээний хуваарийг нэгтгэн тэдгээрт хяналт тавих
 3. Бүртгэлтэй холбоотой санал хүсэлт, гомдлыг дүүргийн комисс эцэслэн шийдвэрлэнэ.
 4. Хүүхдүүдийн аюулгүй байдал болон сургуулиудын ачааллыг харгалзан  сургуулиудын хамран сургах тойргийг шинэчлэн тогтоох саналаа   2014 оны 4 дүгээр сарын 25-ны дотор ирүүлэх

Элсэгчдийн бүрдүүлэх материал:

 1. Төрсний гэрчилгээний эх хувь болон хуулбар
 2. Эцэг эх болон асран хамгаалагчийн цахим үнэмлэхний  эх хувь  болон хуулбар
 3. 3х4 хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг
 4. Шаардлагатай тохиолдолд байрны оршин суух гэрээ болон ИБМТ-ийн лавлагааг үзнэ.

Жич: Эцэг эх болон асран хамгаалагч нь хүүхдээ дагуулан өөрийн биеэр  бүртгүүлнэ.

Эрх зүйн үндэслэл

      · Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах, тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай" 229 дүгээр тогтоолоор “Сургуулийн нийгмийн ажилтны мэргэшлийн зэрэг, нэмэгдэл хөлс олгох журам”

      · Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын  2013 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/305 дугаар тушаалаар баталсан “Багшлах эрх олгох, хасах журам

      · Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын  2014 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/52 тоот тушаалаар “СӨБ-ын байгууллагын багшид багшлах эрх мэргэжлийн зэрэг олгох хасах, арга зүйчид мэргэжлийн зэрэг олгох, хасахад баримтлах шалгуур үзүүлэлт”

Мэргэжлийн болон мэргэшлийн зэрэг олгох ажлын зохион байгуулалт

 2014 онд сургуулийн нийгмийн ажилтанд мэргэшлийн, сургалтын байгууллагын багшид мэргэжлийн зэрэг олгох ажил нь дээрх баримт бичгүүд болон “Мэргэжлийн болон мэргэшлийн зэрэг олгох ажлыг зохион байгуулах ажлын заавар”-аар зохицуулагдана. Сургалтын байгууллага нь багшид “Заах аргач” мэргэжлийн, нийгмийн ажилтанд “Ахлах” мэргэшлийн зэрэг олгосон тушаалыг хавсралттай нь, нийгмийн ажилтан, багшийн “Тэргүүлэх” зэрэг олгуулах захирал, эрхлэгчийн албан хүсэлт, уламжлах багш нарын материалыг Боловсролын газарт доорх хуваарийн дагуу ирүүлнэ.

Дүүргүүд

Хуга цаа

Зохион байгуулалт

Чингэлтэй дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/22

9:00

· Тухайн хуваарьтай өдрөө багтааж өгсөн байна.

· “Заах аргач багш” мэргэжлийн, сургуулийн нийгмийн ажилтны “Ахлах” мэргэшлийн зэрэг олгосон захирал, эрхлэгчийн тушаал, багш нарын судалгаа бүхий хавсралтыг сургалтын менежерүүд болон дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтнүүд  эх хувиар нь өөрийн биеэр авчирна.

· Нийгмийн ажилтан, багш нарын материалыг тухайн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгнө.

· Цэцэрлэгийн албан хүсэлт, тодорхойлолт, ажлын хэсгийн дүгнэлт зэргийг мэргэжилтэн Б.Энхсайханд,

· Журамд заасан шалгуур, үзүүлэлтийг хангасан байдлыг нотлох сургуулийн тодорхойлолт, дүгнэлт,  мэргэжлийн зэрэг олгохыг хүссэн сургуулийн албан тоотыг мэргэжилтэн Т.Олоннэмэхэд тус тус өгнө.

· “Тэргүүлэх”, “Зөвлөх” мэргэжлийн зэрэгт орж буй багш нарын материалд сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тоотыг хувилж хийсэн байх.

·   Мэргэжилтнүүд материалыг тухай бүр нь үзэж шалгаад шаардлага хангаагүйг нь буцаана.

Хан-Уул дүүргийн

сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/22

14:00

Налайх, Багануур, Багахангай дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/22

9:00

Баянзүрх дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/23

09:00

Баянгол дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/23

14:00

Сүхбаатар дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/24

09:00

Сонгинохайрхан дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүд

IV/24

14:00

Мэргэжлийн зэрэг олгох шалгуур үзүүлэлт:

3.1. Багш, ажилтанд мэргэжлийн зэрэг олгохдоо дараах нийтлэг шалгуур баримтална. Үүнд:

3.1.1. Багшлах эрхтэй байх

3.1.2. Багшийн ёс зүйг чанд сахин, холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөн  ажилласан байх

3.1.3. Суралцагч нэг бүрийн авьяасыг нээх, хөгжлийг дэмжих арга зүй, технологийг эзэмшсэн байх

3.1.4. Судалгаа хийх, гадаад хэл, мэдээлэл технологийн зохих түвшний мэдлэг, чадвартай байх

 3.2. Багшид мэргэжлийн зэрэг олгоход дараах тусгай шалгуур үзүүлэлтийг баримтална. Үүнд:

            3.2.1. Багшид “Заах аргач багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

3.2.1.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар тав ба түүнээс дээш  жил тасралтгүй ажилласан байх

3.2.1.2. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, технологийг сургалтын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж, үр дүнд хүрсэн байх

3.2.1.3. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх  үйл ажиллагааныхаа хүрээнд судалгаа  хийж, үр дүнд хүрсэн байх

3.2.2. Багшид “Тэргүүлэх багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

3.2.2.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар арав ба  түүнээс дээш  жил тасралтгүй ажилласан байх

3.2.2.2. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх хоёроос доошгүй арга зүй,   технологийг сургалтын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж, Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний санд бүртгүүлэн, хоёроос доошгүй сургууль, цэцэрлэгт түгээн дэлгэрүүлж, үр дүнд хүрсэн байна.

            3.2.2.3. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа хүрээнд хамтын судалгаа хийж, үр дүнд хүрсэн байх

 3.2.3. Багшид “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

            3.2.3.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар арван тав ба  түүнээс  дээш жил тасралтгүй ажилласан байх

            3.2.3.2 Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх гурваас доошгүй арга зүй, технологийг сургалтын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж,   Боловсролын технологийн хөгжлийн санд бүртгүүлэн, туршлагаа дөрвөөс доошгүй сургууль, цэцэрлэгт түгээн дэлгэрүүлж, зөвлөн туслаж, үр дүнд хүрсэн байна

           3.2.3.3. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа хүрээнд хамтын судалгаа хийж, дөрвөөс доошгүй сургууль, цэцэрлэгт зөвлөн тусалсан байх

3.3. Арга зүйч, ажилтанд мэргэжлийн зэрэг олгохдоо дараах тусгай шалгуур үзүүлэлтийг баримтална. Үүнд:

3.3.1. Арга зүйч, ажилтанд “Заах аргач багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

  3.3.1.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар тав ба түүнээс дээш жил тасралтгүй ажилласан байх

              3.3.1.2. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, технологийг сургалтын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэхэд багшид зөвлөн туслаж, үр дүнд хүрсэн байх

             3.3.1.3. Багш бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа хүрээнд судалгаа хийж, үр дүнд хүрсэн байх

3.3.2. Арга зүйч, ажилтанд “Тэргүүлэх багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

           3.3.2.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар арав ба түүнээс дээш жил тасралтгүй ажилласан байх

           3.3.2.2. Өөрийн сургууль, цэцэрлэгт суралцагч бүрийг хөгжүүлэх хоёроос доошгүй арга зүй, технологийг сургалтын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэхэд мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлж, Боловсролын технологийн үндэсний санд бүртгүүлэн, хоёроос доошгүй сургуульд түгээн дэлгэрүүлж, үр дүнд хүрсэн байна.

            3.3.2.3. Суралцагч бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд хамтын судалгаа хийж, зохих үр дүнд хүрсэн байх

3.3.3. Арга зүйч, ажилтанд “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэг олгоход

            3.3.3.1. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгт багшаар арван тав ба түүнээс дээш жил тасралтгүй ажилласан байх

            3.3.3.2. Өөрийн сургууль, цэцэрлэгт суралцагч нэг бүрийг хөгжүүлэх  гурваас доошгүй арга зүй, технологийг сургалтын үйл  ажиллагаанд хэрэгжүүлэхэд мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлж, Боловсролын технологийн хөгжлийн үндэсний санд бүртгүүлэн, туршлагаа дөрвөөс доошгүй сургууль, цэцэрлэгт түгээн дэлгэрүүлж, зөвлөн тусалж, үр дүнд хүрсэн байна.

3.3.3.3. Суралцагч нэг бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа хүрээнд хамтын судалгаа хийж, дөрвөөс доошгүй сургууль, цэцэрлэгт зөвлөн тусалсан байх

Мэргэжлийн зэрэг олгох ажлыг зохион байгуулах

 4.8. Энэхүү журмын 3.1, 3.2.1., 3.3.1-т заасан нийтлэг болон тусгай шалгуур үзүүлэлтийг хангасан багш, ажилтны өөрийн үнэлгээ, нотлох  бичиг баримт, үнэлгээ дүгнэлтийг үндэслэн “Заах аргач” зэргийг тухайн  сургууль, цэцэрлэг нь аравдугаар сард багтаан олгоно.

 4.9. Энэхүү журмын 3.1, 3.2.2, 3.3.2-т заасан нийтлэг болон тусгай шалгуур үзүүлэлтийг хангасан багш, ажилтны өөрийн үнэлгээ, нотлох бичиг баримт, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн үнэлгээ дүгнэлтийг үндэслэн “Тэргүүлэх” зэргийг аймаг, нийслэлийн Боловсролын газар тухайн жилийн аравдугаар сард багтаан олгоно.

4.10.  Энэхүү журмын 3.1, 3.2.3, 3.3.3-т заасан нийтлэг болон тусгай шалгуур үзүүлэлтийг хангасан багш, ажилтны өөрийн үнэлгээ, нотлох бичиг баримт, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн үнэлгээ дүгнэлтийг аймаг, нийслэлийн Боловсролын газар нь баталгаажуулан, багшийн мэргэжил дээшлүүлэх чиг үүрэг бүхий сургалт арга зүйн төв байгууллагад тухайн жилийн аравдугаар сард багтаан хүргэнэ.
4.11. “Зөвлөх багш” зэрэг олгох ажлыг үндэсний түвшинд багшийн мэргэжил дээшлүүлэх чиг үүрэг бүхий сургалт, арга зүйн төв байгууллага нь шийдвэрлэн тухайн оны арван хоёрдугаар сард багтаан олгоно.
4.12. Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх чиг үүрэг бүхий сургалт, арга зүйн төв байгууллага нь багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгосон багш, ажилтны талаарх мэдээллийн санг бүрдүүлнэ.

Материал бүрдүүлэхэд тавигдах шаардлага

      § Уг журмын 3.1. буюу нийтлэг шалгуурын 3.1.2. “Тэргүүлэх”, “Зөвлөх” мэргэжлийн зэрэгт орох багшийн ёс зүйг чанд сахин, холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөн ажилласан талаар багш нарын хурлаар хэлэлцүүлсэн дүгнэлтийн хамт ирүүлнэ.

      § 3.2.2.-д “Тэргүүлэх багш” мэргэжлийн зэрэгт орох багш нарын багшлах эрхийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэх, холбогдох бичиг  баримтыг эхээр,

       § 3.2.3.-д “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэгт орж буй багш нарын багшлах эрхийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэхийг баталгаажуулсанаар, холбогдох бичиг баримтыг эхээр нь авчирна. Материалыг дээрх хугацаанд хоцроолгүй өгөх ажлыг сургалтын менежер, арга зүйчид хариуцна.

СУРГАЛТ АРГА ЗҮЙН ХЭЛТЭС

ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ

· Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 180 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн дүрэм”-ийн 2 дугаар зүйлийн 2.2.17, 3 дугаар зүйлийн 3.5.4 дэх заалт

· Боловсрол шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/305 дугаар тушаалаар батлагдсан Багшид багшлах эрх,мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам

· Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2014 оны А/52 дугаар тушаал

БАГШЛАХ ЭРХ ОЛГОХ АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

“2014 онд багшлах эрх олгох ажил нь дээрх баримт бичгүүд болон “Багшлах эрх олгох ажлыг зохион байгуулах ажлын заавар”-аар зохицуулагдана.

 Сургалтын байгууллага нь багшлах эрх олгох талаар гаргасан захирал, эрхлэгчийн тушаал, багшлах эрх олгуулахаар уламжлах багш нарын материалыг Боловсролын газарт дараах хуваарийн дагуу ирүүлнэ.

Дүүргүүд

хугацаа

Зохион байгуулалт

Хан-Уул дүүргийн сургууль цэцэрлэгүүд

IV/14

9.00 цагт

· Тухайн хуваарьтай өдрөө багтааж өгсөн байна.

· Сургалтын менежерүүд өөрсдөө авчирна

· Багш нарын материалыг тухайн боловсрол хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгнө.

· Журмын 4.3.8. Багшлах эрх олгох, сэргээхийг уламжлах тухай сургалтын байгууллагын захирал эрхлэгчийн тушаалыг Ж.Халиунд өгнө.

· Мэргэжилтнүүд материалыг тухай бүр нь үзэж шалгаад шаардлага хангаагүйг нь буцаана.

· Хугацаанаас хоцорсон материалыг хүлээн авахгүй.

Баянгол дүүргийн сургууль цэцэрлэгүүд

IV/14

14.00 цагт

Баянзүрх дүүргийн сургууль цэцэрлэгүүд

IV/15

9.00 цагт

Сүхбаатар дүүргийн сургууль цэцэрлэгүүд

IV/15

14.00 цагт

Чингэлтэй дүүргийн сургууль цэцэрлэгүүд

IV/16

9.00 цагт

Сонгинохайрхан дүүргийн сургууль цэцэрлэгүүд

IV/16

14.00 цагт

Налайх Багануур, Багахангай

IV/17

9.00 цагт


2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛЭЭС АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛСЭН

БАГШИД ШИНЭЭР БАГШЛАХ ЭРХ ОЛГОХ

Хүсэлт гаргаж буй багшид тавигдах шаардлага

 1. Багшийн мэргэжлээр бакалавраас доошгүй зэрэгтэй, эсвэл багшлах эрхийн хөрвөх сургалтад хамрагдсан байх

2. Багшийн ѐс зүйг чанд сахин холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөн ажилласан байх

3. Хүүхэд, суралцагч нэг бүрийн авьяасыг нээх, хөгжлийг дэмжих арга зүй, технологийг эзэмшсэн байх

4. Сургалтын байгууллагад нэг хичээлийн жил ажилласан байх

5. Эхний жил ажиллаж буй багш үндсэн сургалтад 70%-иас дээш ирц, үнэлгээтэй хамрагдаж, сургалтын дараах 3 сарын онлайн хичээлийг бүрэн судалж, шалгалтын үнэлгээ нь 70% буюу түүнээс дээш байх.

6. Багшаар ажиллах хугацаандаа хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж үр дүнд хийсэн өөрийн үнэлгээ, дүгнэлт хийсэн байх

7. Ажиллаж буй сургуулийн харьяалагдаж буй заах аргын нэгдэл “хангалттай” үнэлгээ өгч, дүгнэлт бичсэн байх

Хүсэлт гаргаж буй багшийн бүрдүүлэх материал

1. ЕБС-ийн багш бол “ЕБС-ийн багшид багшлах эрх олгуулах хүсэлт” /БМДИ-ийн захирлын А/16 дугаар тушаалын 4-р хавсралт/-ийн загварыг, СӨБ-ийн багш бол “СӨБ-ийн багшид багшлах эрх олгуулах хүсэлт” /БМДИ-ийн захирлын А/16 дугаар тушаалын 5-р хавсралт/-ийн загварыг бүрэн бичиж баталгаажуулсан байх ба багшлах эрх олгуулах хүсэлт /өгөгдсөн загвар/-ийг компьютер ашиглан бичиж, гарын үсэг, тэмдгээр баталгаажуулсан байж болно.

2. 3х4 хэмжээтэй цээж зураг – 2ш /сүүлийн 6 сарын зураг/

3. Багш мэргэжлийн бакалаврын дипломын хуулбар. Хэрэв багшлах эрхийн хөрвөх сургалтад хамрагдсан бол бакалаврын дипломын хуулбар, хөрвөх сургалтын гэрчилгээний хуулбарын хамт.

4. Байгууллагын ѐс зүйн хорооны тодорхойлолт

5. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар /нүүр хуудас, ажилд авах, ажлаас чөлөөлөх тушаал бичигдсэн хэсэг, сүүлийн хичээлийн жилийн нийгмийн даатгал төлсөн мэдээлэл бүхий хуудсууд, тухайн оны 03 дугаар сар хүртэл бичилт хийгдэж, тэмдэг дарагдсан байх/

6. Сургууль, цэцэрлэгээс багшлах эрх олгуулахаар уламжилсан шийдвэр

7. Үнэмлэхний үнэ 5000 төгрөг

2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛЭЭС ӨМНӨ ЕБС, СӨБ-Д АЖИЛЛАЖ ЭХЭЛСЭН БӨГӨӨД БАГШААР ТАСРАЛТГҮЙ АЖИЛЛАЖ БАЙГАА БАГШИД ШИНЭЭР БАГШЛАХ ЭРХ ОЛГОХ

Хүсэлт гаргаж буй багшид тавигдах шаардлага

 1. Багшийн мэргэжлээр бакалавраас доошгүй боловсролын зэрэгтэй, эсвэл багшлах эрхийн хөрвөх сургалтад хамрагдсан байх

2. Багшийн ѐс зүйг чанд сахин холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөн ажилласан байх

3. Сургалтын байгууллагад нэгээс доошгүй жил ажилласан байх

4. Хүүхэд, суралцагч нэг бүрийн авъяасыг нээх, хөгжлийг дэмжих арга зүй,

технологийг эзэмшсэн байх

5. Судалгаа хийх, гадаад хэл, мэдээлэл технологийн зохих түвшний мэдлэг чадвартай байх

6. Ажиллах хугацаандаа гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны товч тайлан бичиж, сургууль, цэцэрлэгийн заах аргын нэгдэл, багш нарын зөвлөл, хичээл заадаг болон дааж ажилласан ангийн сурагчдын эцэг эхийн хуралд тайлангаа тус тус хэлэлцүүлж “хангалттай” үнэлгээ авсан байх

7. Ажиллах хугацаандаа өөрийгөө хөгжүүлж мэргэжил боловсролоо дээшлүүлсэн байх, шинээр сурч мэдсэн зүйлээ дэлгэрэнгүй тэмдэглэсэн тэмдэглэл хөтөлсөн байх

8. Ажиллах хугацаанд нэгээс доошгүй удаа тодорхой сэдвийн “нэгж хичээл” ээр үзүүлэх хичээл явуулж “хангалттай” үнэлгээ авсан байх

Хүсэлт гаргаж буй багшийн бүрдүүлэх материал

1. “Багшлах эрх олгох (сэргээх) ажил байдлын тодорхойлолт” /БМДИ-ийн захирлын А/16 дугаар тушаалын 6-р хавсралт/-ын загварыг бүрэн бичиж баталгаажуулсан байх ба өгөгдсөн загварыг компьютер ашиглан бичиж, гарын үсэг, тэмдгээр баталгаажуулсан байж болно.

2. Багшийн өөрийн өргөдөл

3. 3х4 хэмжээтэй цээж зураг – 2ш /сүүлийн 6 сарын зураг/

4. Багш мэргэжлийн бакалаврын дипломын хуулбар. Хэрэв багшлах эрхийн хөрвөх сургалтад хамрагдсан бол бакалаврын дипломын хуулбар, хөрвөх сургалтын гэрчилгээний хуулбарын хамт

5. Байгууллагын ѐс зүйн хорооны тодорхойлолт

6. Өөрийн мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөр

7. Захирал, эрхлэгчийн тодорхойлолт

8. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар /нүүр хуудас, ажилд авах, ажлаас чөлөөлөх тушаал бичигдсэн хэсэг, багшаар ажилласан хугацааны нийгмийн даатгал төлсөн мэдээллийг агуулах хуудсууд, тухайн оны 03 дугаар сар хүртэл бичилт хийгдэж, тэмдэг дарагдсан байх/

9. Судалгаа хийх, гадаад хэл, мэдээлэл технологийн зохих түвшний мэдлэг чадвартай талаарх удирдах ажилтны тодорхойлолт

10. Ажиллах хугацаандаа гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны товч тайлан /сургалтын менежер тэмдэг дарж, гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байх/

11. Тайланг хэлэлцүүлсэн сургууль, цэцэрлэгийн заах аргын нэгдэл, багш нарын зөвлөлийн хурал, хичээл заадаг болон дааж ажилласан ангийн сурагчдын эцэг эхийн хурлын тэмдэглэл

12. Ажиллах хугацаандаа шинээр сурч мэдсэн зүйлсийн жагсаалт, сургалтад хамрагдсан байдал

13. Ажиллах хугацаанд зааж хэлэлцүүлсэн нэгээс доошгүй хичээлийн хөтөлбөр, суусан багш нарын тодорхойлолт, хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл

14. Сургуулиас багшлах эрх олгуулахаар уламжилсан шийдвэр

15. Үнэмлэхний үнэ 5000 төгрөг

СУРГАЛТ АРГА ЗҮЙН ХЭЛТЭС

2014 оны 4 дүгээр сарын 2-ны UB паласт  12.00-16.00 цагийн хооронд  Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч  Э.Бат-Үүл  нийслэлийн ЕБС-ийн бага ангийн багш нар, захирал, сургалтын менежерүүдтэй  бага ангийн багш нарын орон сууцны асуудлаар  уулзах тул  энэ өдөр зохион байгуулах  3-р ангийн графикт болон  4 дэх жилийн багш нарын сургалт явагдахгүй  болсныг  мэдэгдье. Тус уулзалтад  бага ангийн нийт багш нараа  бүрэн хамруулахыг сургалтын менежерүүд  анхаарна уу.

ЕБС-ийн бага ангийн сурагчдын зан суртахууны төлөвшил,  уламжлалт аж төрөх ёс, үндэсний өв соёл, бахархлаа дээдэлж,  түүнээс суралцах хэрэгцээ сонирхлыг бий болгоx  зорилгоор  зохион байгуулсан  "Би  Монгол хүүхэд"  ёс  заншлын  наадам  Баянзүрх  дүүргийн  21 дүгээр сургууль дээр 2014 оны 3-р сарын 28-нд  амжилттай болж өндөрлөлөө.  Тус наадамд    дүүрэг бүрээс шалгарсан  9 дүүргийн  18  баг оролцсон бөгөөд  6 төрлөөр өрсөлдөж дүнгээ гаргалаа.  Наадмын үеэр сурагчид үндэсний дээл хувцсаараа бүрэн гоёж,  бие биетэйгээ  туршлага солилцон ,  ардын өв соёл,   ёс  заншлаас   суралцаж  байлаа.  Багийн  нийлбэр дүнгээр  Баянзүрх дүүргийн    102 дугаар сургуулийн  "Өргөө"  баг  1-р байр эзэлж,  өргөмжлөл,  шилжин явах цомоор  шагнууллаа.  2-р байрыг  Сонгинохайрхан  дүүргийн  Ирээдүй цогцолбор  3-р бага сургуулийн "Хамаг  Монгол"  баг,  3-р байрыг  Баянгол дүүргийн  Оюуны Ундраа цогцолбор  сургуулийн  "Дөрвөн бэрх"  баг,  тусгай байрыг  Баянзүрх дүүргийн 84 дүгээр  сургуулийн "Тулга",  Баянгол дүүргийн  Сэтгэмж цогцолбор  сургуулийн  "Таван Эрдэнэ"  баг  тус тус эзэллээ.  Тус  наадмыг зохион байгуулахад туслалцаа үзүүлсэн Баянзүрх дүүргийн Боловсролын хэлтсийн мэргэжилтнүүд,  14, 21-р сургуулийн удирдлагууд багш нарт  талархлаа илэрхийлье.  Энэхүү наадамд сэтгэл зүрхээ гарган оролцсон  бүх  сурагчид,  багш нар, сургуулийн удирдлагууд  болон  тэр дундаа холоос зорьж ирэн оролцсон  Налайх, Багануур,  Багахангай  дүүргийн багууддаа  баярласан талархсанаа  илэрхийлье.  Цаашдаа наадамдаа улам илүү оролцож, ихийг сурч  мэдээрэй хэмээн ерөөе.  Мөн амжилт гаргасан  нийт багууддаа  баяр хүргэж амжилт хүсье.

ЕБС-ийн 5, 6 дахь жилдээ ажиллаж буй багшийн мэргэжил дээшлүүлэх   сургалт  2014 оны 4 дүгээр сарын 3-10-нд 8.30 цагаас Багшийн хөгжлийн ордны  202 тоот зааланд  болох  тул  сургалтад  багш нараа бүрэн хамруулахад  анхаарна уу.  Мөн зарыг цааш нь дамжуулна уу.   5, 6 дахь жилдээ ажиллаж буй багш  нар  сургалтад   очихдоо  багшийн мэргэжлийн дипломны хуулбар,  багшлах эрхийн үнэмлэх,  иргэний үнэмлэхийн хуулбар,  нийгмийн даатгалын  хуулбарыг авч очоорой. 

ЕБС-ийн 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарын сургалт  2014 оны 4дүгээр сарын 1-3-нд  Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр  сургууль дээр 9.00 цагаас эхлэх тул  сургуулиуд багш нараа бүрэн хамруулахыг хүсье.  Зарыг цааш дамжуулна уу.

Багшлах эрх олгох, сунгах, хасах ажлыг зохион байгуулах тухай   дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс татаж авна уу.

Бага ангийн сургалтын менежерүүдийн анхааралд

2014 оны 02-р сарын 17 Нийтэлсэн Urtnasan
24-р сургууль дээр МХУЗ-ын багш нарын үндсэн сургалт болж байгаа тул  бага ангийн сургалтын менежерүүдийн семинар 84-р сургууль дээр 14 цагаас  болох болсныг  мэдэгдье. Зарыг цааш нь дамжуулна уу.