Товчхон товчхон

2014 оны 11-р сарын 17 Нийтэлсэн Urtnasan
  • Багш нарын хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх үндсэн үйл ажиллагааг дэмжих, ажлын үр дүнг хүүхэд бүр дээр гарсан ахиц амжилтаар үнэлэх зорилгоор “Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын чанар хүртээмжийн үр дүнг индексээр дүгнэх журам”-ыг хэрэгжүүлж, багш нарын өөрийн үнэлгээ болон суралцагчдын ахиц амжилтыг нь үнэлэн 308 багш, 10 сургууль, 23 цэцэрлэг, 3 дүүргийн БХ-ийг 922 000 000 төгрөгөөр урамшууллаа.
  • Шинээр бага боловсролын сургалтын менежерээр ажилд орсон удирдах ажилтнуудыг бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг судлах, хичээлд хэрхэн дүн шинжилгээ хийх талаар 2 өдрийн сургалт зохион байгууллаа. Үүний үр дүнд шинэ сургалтын менежерүүд цөм хөтөлбөрийн талаар багш нарт зөвлөн туслах боломжтой боллоо.
  • Уулзалт ярилцлага, санал асуулгад тулгуурлан 2014 оны 11 сарын 4-нд нийслэлийн 6 дүүргийн бага ангийн багш нарыг математик монгол хэлний сурах бичигтэй ажиллуулж, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлгийн мөрөөр 11 сарын 5-нд монгол хэл математикийн сурах бичиг зохиогчидтой 2-5-р ангийн багш нар уулзалт хийж бэрхшээлтэй болон тулгамдаж буй асуудлаа шийдвэрлэлээ.  

5-р ангийн Монгол хэлний хичээлийн зөвлөмж

2014 оны 11-р сарын 17 Нийтэлсэн Urtnasan
5-р ангийн Монгол хэлний хичээлийн зөвлөмжийг энд дарж татаж авна уу.

2-р ангийн Монгол хэлний хичээлийн зөвлөмж

2014 оны 11-р сарын 17 Нийтэлсэн Urtnasan
2-р ангийн монгол хэлний хичээлийн зөвлөмжийг энд дарж татаж авна уу.

Сэдэв: “Хичээлийн төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжил”

 Нэг. Нийтлэг зүйл

Бага, дунд боловсролын чанарын шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх гол хүчин зүйл болох багшийн ур чадвар, хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, технологийн тасралтгүй хөгжлийг дэмжих, хүүхдийг хөгжүүлж төлөвшүүлэх үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр болсон хичээлийн чанар үр дүнг дээшлүүлэх, багш нарын шинэ санаа, бүтээл, туршлагыг нийтийн хүртээл болгох, тэднийг эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын арга зүйд бүтээлчээр судалцахад нь туслахад энэхүү арга хэмжээний зорилго оршино.

2014 оны илтгэлийг (1) сурагчдад шинэ мэдлэг, чадвар олгоход чиглэсэн тусгай зорилго бүхий нэгж буюу бүлэг сэдвийн хичээлийн төлөвлөлтийн түвшинд бичнэ.

Цаашид (2) сурагчдад чадвар, дадал, арга барил эзэмшүүлэхэд чиглэсэн ерөнхий зорилго бүхий багшлахуйн арга зүйн тодорхой зарчим шийдлийг хэрэгжүүлэх, үр дүнг тогтоож үнэлэх хөтөлбөрийн төлөвлөлт, (3) харьцангуй урт хугацааны зорилгыг агуулсан хүүхдийн хөгжил, төлөвшилд нөлөөлөхөд чиглэсэн сургуулийн хэмжээнд нэгдмэл байдлаар хэрэгжүүлсэн багшлахуйн арга технологийн шийдлийг тогтоож үнэлэх сургуулийн хөтөлбөр /киррикилюм/-ийн төлөвлөлт гэсэн түвшинд хүртэл хөгжүүлэх чиглэл баримтлах юм.

2014 оны шилдэг илтгэл шалгаруулах “Хичээлийн төлөвлөлт ба хүүхдийн хөгжил” сэдэвт арга хэмжээг сургууль, орон нутагт 11 дүгээр сарын 1, үндэсний хэмжээнд 12 дугаар сарын 1-ны дотор багтаан зохион байгуулна.

Хоёр. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны илтгэлд тавигдах нийтлэг шаардлага

2.1 Илтгэлийн сэдэв, илтгэгчийн овог нэр, сургууль, хаяг, харилцах утас, э-мэйл хаягийг тодорхой бичсэн нүүр хуудастай байна

2.2 Илтгэл нь дараах бүтэцтэй байна.

§ оршил (судалгааны үндэслэл, хэрэгцээ шаардлага, дэвшүүлж буй асуудал)

§ судалгааны арга зүй

§ судалгааны зорилго, зорилт

§ сорил туршилт гүйцэтгэсэн арга

§ мэдээлэл цуглуулсан арга

§ үндсэн хэсэг (онолын хэсэг болон хийсэн судалгаа, түүний үр дүн)

§ судалгааны дүгнэлт (судалгааны үр дүнд тулгуурлаж бичсэн дүгнэлт, түүнд үндэслэсэн санал)

§ хавсралт, ном зүй, эшлэл

Гурав. Илтгэлд үнэлгээ өгөх шалгуур үзүүлэлтүүд:

3.1 Шинэлэг үзэл санаа ба онолын / 10 хүртэл оноо /

§ онолтой уялдуулсан байдал

§ шинэ үзэл санаа, зарчимд тулгуурласан байдал

 3.2 Арга зүй, технологийн / 40 хүртэл оноо /

§ хичээлийн сэдвийн сонголт ба суралцахуйн зорилтын уялдаа

§ хичээлийн зорилго, зорилтын томьёолол

§ сургалтын аргын сонголт

§ хэрэглэгдэхүүний сонголт

§ үнэлгээний арга ба хэрэгсэл

§ хяналт шинжилгээ, үнэлгээ

3.3 Практик хэрэглээний / 30 хүртэл оноо /

§ өмнөх хичээлдээ багшаас хийсэн шинжилгээ, дүгнэлт

§ хүүхдийн мэдлэг чадварын түвшинг харгалзсан байдал

§ хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлогийг судалсан байдал

§ хичээлийн судалгаа хийдэг арга зүй

3.4 Судалгааны арга зүйн /20 хүртэл оноо/

§ Судалгааны асуудал, таамаглал, нотолгоо, тайлбар үр дүн, дүгнэлт, зөвлөмж хоорондын логик уялдаа

§ Тоон мэдээллийн боловсруулалт

§ Чанарын шинжилгээ

§ Нийтлэг шаардлагыг хангасан байдал

§ Үг үсэг, найруулгын алдаа

 Холбоо барих

утас: 70124809, 91914343

э-мэйл: enkhtuvshin@mier.mn

БОЛОВСРОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН

4-р ангийн Монгол хэлний хичээлийн зөвлөмж

2014 оны 10-р сарын 20 Нийтэлсэн Urtnasan
4-р ангийн Монгол хэлний хичээлийн зөвлөмжийг энд дарж татаж авна уу.

3-р ангийн Монгол хэлний хичээлийн зөвлөмж

2014 оны 10-р сарын 20 Нийтэлсэн Urtnasan
3-р ангийн  Монгол  хэлний  хичээлийн  зөвлөмжийг энд дарж татаж авна уу.

1-р ангийн Монгол хэлний хичээлийн зөвлөмж

2014 оны 10-р сарын 20 Нийтэлсэн Urtnasan
1-р ангийн Монгол хэлний хичээлийн  зөвлөмжийг энд дарж татаж авна уу.

Зөвлөн туслах ажлын хуваарь

2014 оны 10-р сарын 06 Нийтэлсэн Urtnasan
Бага боловсролын сургагч багш нарын эхний ээлжийн зөвлөн туслах ажлын хуваарь гарлаа. ЕБС-уудаас ирсэн хүсэлтийг харгалзан энэхүү хуваарийг хийлээ. Сургагч багш нар надтай хамт эдгээр хуваарийн дагуу тухайн сургууль дээр очиж хичээлд ажиглалт хийх, хамтран хичээл заах, хэлэлцүүлэг хийх,  зөвлөн туслах зэрэг ажлуудыг хийнэ. Асуулт,  санал хүсэлтийг хүлээн авах бөгөөд асуултаа урьдчилан НБГ-т ирүүлж болно. Хуваарийг энд дарж татаж үзнэ үү.
Бага боловсролын 10, 11 дэх жилдээ ажиллаж байгаа нийслэлийн багш нарын сургалт  2014 оны 10-р сарын 17-24-нд  зохион байгуулагдах бөгөөд нээлтийг Багшийн хөгжлийн ордны 202 тоотод хийхээр төлөвлөсөн тул 2014 оны 10 сарын 17-ны 9.00 цагт  цугларна уу. Зарыг цааш дамжуулна уу.
1-5-р ангийн Дүрслэх урлаг технологийн хичээлийн зөвлөмжийг  энд дарж татаж авна уу.

4-5-р ангийн Хүн нийгэм хичээлийн зөвлөмж

2014 оны 09-р сарын 15 Нийтэлсэн Urtnasan
4-5-р ангийн Хүн нийгэм хичээлийн зөвлөмжийг энд дарж татаж авна уу.

4-5-р ангийн Хүн байгаль хичээлийн зөвлөмж

2014 оны 09-р сарын 15 Нийтэлсэн Urtnasan
4-5-р ангийн  Хүн байгаль хичээлийн зөвлөмжийг энд дарж татаж авна уу.

Бага ангийн сургалтын менежерүүдийн анхааралд

2014 оны 09-р сарын 15 Нийтэлсэн Urtnasan
Маргааш  буюу  2014 оны 9-р сарын  16-ний өдрийн 14 цагаас  бага ангийн  сургалтын менежерүүд 24-р сургууль дээр семинартай тул бүрэн хамрагдана уу.  Зарыг цааш нь дамжуулна уу.

1-3-р ангийн Хүн орчин хичээлийн зөвлөмж

2014 оны 09-р сарын 15 Нийтэлсэн Urtnasan
1-3-р ангийн Хүн орчин хичээлийн зөвлөмжийг энд дарж татаж авна уу.

Бага боловсролын  10,  11 дэх жилдээ ажиллаж байгаа  багш нар нэрсээ тулгана уу.   Хэрвээ нэр байхгүй буюу  жирэмсний амралттай байгаа бол  бүртгүүлнэ үү.  

Овог Нэр ДүүрэгСургууль, Цэцэрлэг
Багшаар ажилласан жил
1 Халзан Мөнгөнчимэг БГД ЭУЦ 11
2 Лүгээбаатар Туул БЗД 33 11
3 Ганбаатар Энхтуяа БЗД 48 11
4 Бизъяа Тайванжаргал БЗД 48 11
5 Даваа-Очир Нарантуяа БЗД 48 11
6 Баасандаш Чимэгмаа БЗД 48 11
7 Даш Энхцолмон БЗД 85 11
8 Сэр-Од Мөнхцэцэг БЗД 87 11
9 Нансалмаа Сайнбаяр БЗД 88 11
10 Цэгмид Цэрэнбат БЗД Шавь 11
11 Пүрэв Батдэлгэр БНД Боловсрол ЦС 11
12 Чойжил Цэрэндулам БНД Боловсрол ЦС 11
13 Галсан Хадгэрэл БНД 125 11
14 Самдан Дэлгэржаргал СБД Хүлэг дунд сургууль 11
15 Алтан-Очир Чулуунбаяр ХУД 10 11
16 Базаррагчаа Сумъяа ЧД 5 11
17 Санжаа Сайнбилэг ЧД 57 11
18 Нармандах Оюунтуяа ЧД 57 11
19
Н.Баярмаа ЧД 61 11
20
Л.Бум-Эрдэнэ ЧД 61 11
21
Д.Бадамханд ЧД 61 11
22 Ойдов Хандмаа СХД 65 11
23 Дамдингарав Чимэдлхам СХД 104 11
24 Жанчив Оюунцэцэг СХД 104 11
25 Цолмон Уянга СХД 105 11
26 Түмэндэлгэр Оюунцэцэг СХД 105 11
27 Сарантуяа Цэвэлмаа СХД 105 11
28 Чилхаажав Нандинхүү СХД 107 11
29 Лхагвасүрэн Цэвэлмаа СХД 107 11
30 Улаанхүү Оюунбилэг СХД "Ирээдүй"1-р бага 11
31 Сандуйжав Должин ЧД 24 11
32 Отгонбаатар Батцэнгэл ЧД 72 11
33 Түмэн Өлзийжаргал БЗД 97 11
34 Калина Баярмаа БЗД 97 11
35 Лоовой Мөнхчимэг БЗД 120 11
36 Эрдэнэбаатар Сарантуяа БЗД 120 11
37 Гүнсэн Ариунхишиг БГД 13 11
38 Ядамсүрэн Эрдэнэчимэг БГД 13 11
39 Дэмбэрэлдодов Мөнхгэрэл БГД 51 11
40 Сүхээ Бадмаа БЗД АЦС 11
41 Оюунбат Болортуяа БНД Боловсрол цогцолбор 10
42 Дүгэрсүрэн Буянжаргал БГД 19-р сургууль 10
43 Дамдинсүрэн Даваахүү БГД 19-р сургууль 10
44 Хүдэрбаатар Солонго БГД ЭУЦ-78 10
45 Ууш Энхтуяа БГД ЭУЦ-78 10
46 Цэвэлдорж Оргилмаа БГД 47-р сургууль 10
47 Чулуунбат Цэцэгмаа БГД 38-р сургууль 10
48 Төмөрбаатар Золзаяа БЗД 85 дугаар сургууль 10
49 Нанжид Нарантуяа БЗД 14-р сургууль 10
50 Нямсүндэв Билэгцэцэг БЗД 14-р сургууль 10
51 Мижиддорж Энх-оюун БЗД 21-р сургууль 10
52 Цэдэнжамба Ганчимэг БЗД 87-р сургууль 10
53 Дорждэрэм Мажиг БЗД 33-р сургууль 10
54 Шагдар Отгонтуяа БЗД 97-р сургууль 10
55 Төрбуян Мөнхтунгалаг БЗД Баянзүрх ЦС 10
56 Давгасамбуу Бямбагарав БЗД 53-р сургууль 10
57 Батсүх Бямбасүрэн Налайх Голомт ЦС 10
58 Баатар Жаргалмаа Налайх Голомт ЦС 10
59 Мягмаржав Алтансувд Налайх 109 10
60 Доржсүрэн Лхагвасүрэн Налайх 109 10
61 Энхээ Байгалмаа СБД 2-р сургууль 10
62 Лувсан Гандиймаа СБД 58-р сургууль 10
63 Доржсүрэн Баярцэцэг СБД 71-р сургууль 10
64 Жаргалсайхан Жигжидмаа СБД БТСДС 10
65 Батмөнх Үүрдцэцэг СБД Орчлон 10
66 Юнгэрэн Энхтуяа СБД Гёте 10
67 Ганхуяг Сарангэрэл СБД Хобби 10
68 Дэжид Баярмаа СБД Хобби 10
69 Кавден Болортуяа СХД 105 10
70 Нарантунгалаг Баярмаа СХД 106 10
71 Бэгз Ариунзаяа СХД 76 10
72 Баяраа Отгонжаргал СХД 76 10
73 Цэрэндамба Өлзийсайхан СХД Ирээдүй 10
74 Тэрбиш Батцэнгэл СХД Ирээдүй 10
75 Лундаа Насанжаргал СХД Ирээдүй 10
76 Адьяа Мөнхзул СХД Ирээдүй 10
77 Гансүх Энхсаруул СХД Ирээдүй 10
78 Жанцансүрэн Тогтохбаяр СХД Ирээдүй 10
79 Сүхбат Ганчимэг СХД 67 10
80 Өлзий-Очир Цэцгээ СХД 42 10
81 Цэгмэд Ариунзаяа СХД 62 10
82 Ганбат Оюун-Эрдэнэ СХД 74 10
83 Нямхүү Одгэрэл СХД 107 10
84 Цэрэндоо Эрдэнэчулуун ХУД БУЦС 10
85 Бат Оюунтөгс ХУД 115-р сургууль 10
86 Пүрэвдорж Батмөнх ХУД 115-р сургууль 10
87 Давааням Мөнхцэцэг ХУД 115-р сургууль 10
88 Бавуужав Должинсүрэн ХУД 63-р сургууль 10
89 Даваажав Оюунзаяа ХУД 114-р сургууль 10
90 Мангалжав Энхтуяа ХУД 114-р сургууль 10
91 Балдансараахай Пүрэвдулам ЧД 23-р сургууль 10
92 Үржин Надмидцэрэн ЧД 50-р сургууль 10
93 Содном Буянжаргал ЧД Наран 10
94 Цэвэлдорж Оргилмаа БГД 47 10
95 Ганбаатар Дэлгэр БЗД 92 10
96 Төмөрбат Ариунаа БНД Боловсрол ЦС 10
97 Бэхбат Нэргүй БНД Гүн галуутай 10
98 Наташа Должинсүрэн СБД 2 10
99 Рагчаа Оюунгэрэл СБД 2 10
100 Гончигсум Тогоонтөмөр СБД 6 10
101 Гонгор Мөнхбаяр СБД 45 10
102 Цэнд Туяа СБД Хобби 10
103 Чойжанцан Баттулга СБД АБЦ 10
104 Ихэр Төвшинжаргал ХУД 26 10
105 Нарангэрэл Будцэцэг ХУД 75 10
106 Буурай Отгонсүрэн ЧД 5 10
107 Дашдорж Тогтохсүрэн ЧД 50 10
108
Т.Аюушмаа ЧД 61 10
109 Тэрбиш Сайхантуяа СХД 12 10
110 Бат-Очир Цэрэндолгор СХД 12 10
111 Мектив Алмагүл СХД 62 10
112 Лундаа Насанжаргал СХД "Ирээдүй"1-р бага 10
113 Батаа Гантуул СХД "Ирээдүй"1-р бага 10
114 Жагарванчин Аззаяа СХД Ирээдүй 3-р бага 10
115 Володя Оюун-эрдэнэ ЧД 23 10
116 Батмөнх Золзаяа ЧД 23 10
117 Дашдондог Батзаяа БГД Жаргалан 11
118
Дорждагва

10
119 Самбуу Отгонбилэг ЧД 49 10
120 Даринчулуун Энх-Амгалан БГД Гурван тамир 11
121 Батсүх Даариймаа БГД хүрээ тулга 10
122 Чулуунбор Майцэцэг БГД Гурван тамир 11
123 Доржсүрэн Баярцэцэг СХД 71 10
124 Доржиева Оксана Владимировна БЗД Плехановын нэрэмжит Оросын ЭЗИС-н УБ хотын салбар 11
125 Ганболд Ганцэцэг

10
126 Дамдин Ундармалцэцэг БЗД Билгүүн номч 11
127 Хаянхирваа Гэгээнцэцэг БГД хүрээ тулга 10
128 Б Батчимэг ЧД 17
129 Еркетай Гульжайнар СБД 16 10
130 Амарбаясгалан Дашзэвгэ БЗД 44 11
131 Рэгзээ Оюунсувд БЗД
11
132 Шарав Отгондэлгэр СХД Ирээдүй-2-р бага 11