“Хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлах арга зүй-2015” эрдэм шинжилгээний бага хурал энэ оны 12-дугаар сарын 17-18-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдөн бэлтгэл ажил эхлээд байна.

БСШУЯ болон Японы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (ЖАЙКА)-тэй хамтран 2006-2013 онд хоёр үе шаттай хэрэгжүүлсэн “Суралцагчдын суралцахуйг дэмжих арга зүйн хөгжил”, “Багшлахуйн арга зүйн хөгжлийг түгээн дэлгэрүүлэх нь” төслийн үр дүнд23 сургуулийн 2779 багш хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн арга зүй, технологийн нэг болох хичээлийн судалгааны арга зүй эзэмшсэн байна. Хичээлийн судалгааны арга зүй нь Бага, дунд боловсролын чанарын шинэчлэлийн бодлого, 2012-2016 онд хэрэгжих “Багшийн хөгжил” хөтөлбөрт дэвшүүлсэн “Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх арга барилтай багшийг төлөвшүүлэх” зорилтыг хэрэгжүүлэх гол арга замын нэг гэж үзсэн тул Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, Монголын хичээлийн судалгааны нийгэмлэг хамтран2013 оноос эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулсан. Эдгээр хурлаар ЕБС-ийн багш, удирдлага, судлаачдын бүтээсэн шилдэг арга туршлага, технологи, үр дүнг хэлэлцсэн нь хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлах арга зүйг боловсронгуй болгон хөгжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх, харилцан туршлага солилцох нэг арга хэрэгсэл болж байгаа тул жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж байна.

 Энэ нь багш нар ажлын байрандаа хамтдаа тасралтгүй хөгжих хэрэгцээ, сургуульд суурилсан багшийн мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих бодлого, үзэл баримтлалд нийцэж байна. Ийм учраас энэхүү эрдэм шинжилгээний хурлыг уралдаан, өрсөлдөөн бус хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлах арга зүйн асуудлаар харилцан туршлага солилцох, тулгамдаж байгаа асуудлаа хэлэлцэж, багшлахуйн болон суралцахуйн чанарыг сайжруулах чиглэлээр нэгэн шийдэлд хүрэх талбар гэж үзэж байна.

Эрдэм шинжилгээний хурлын зорилго нь хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн арга зүй технологийн нэг - хичээлийн судалгааны менежмент, төрөл, арга хэлбэрийг өөрийн сургуульд хэрэгжүүлсэн арга туршлага, үр дүн, ололт амжилт, шийдэл, туршлага, багш, судлаач, БСГ-ын мэргэжилтний хамтын ажиллагаагаар суралцахуй ба багшлахуйн чанарыг сайжруулах арга технологийн талаар хэлэлцэхэд оршино.

ОРОЛЦОГЧИД

1. Бүх мэргэжлийн багш нар /аман илтгэл/

2. Орон нутгийн БСГ-ын мэргэжилтнүүд /аман ба ханын илтгэл/

3. Мэргэжлийн баг, багийн гишүүд, судлаачид /аман ба ханын илтгэл/

4. Сургуулийн удирдлага /аман илтгэл/

5. Багш мэргэжлээр их дээд сургуульд суралцаж байгаа оюутнууд /Ханын илтгэл/

ИЛТГЭЛ ХҮЛЭЭЖ АВАХ, ХЭЛЭЛЦЭХ ХУГАЦАА.

Зохион байгуулах:2015 оны 12 дугаар сарын 17-18-ны өдөр, Улаанбаатар хотод БМДИ-т дээр зохион байгуулна.

Илтгэл хүлээж авах:Илтгэлийг 2015 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийн ажлын цагт багтаан файл хэлбэрээр hicheeliin.sudalgaa2014@gmail.com хаягаар хүлээн авна.

Шалгаруулалт, урамшуулал: Эдгээр илтгэлүүдээс хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлахуйн бүтээлч арга туршлага бүхий үр нөлөөтэй илтгэл бичсэн гурван багшид батламж гардуулж, дараах байдлаар урамшуулна. Үүнд:

·  “Солонгос Монголын багш солилцооны хөтөлбөр”-т хамрагдах, боловсролын үндэсний технологийн санд судалгааны ажлаа байршуулах эрх

· “Орос Монголын багш солилцооны хөтөлбөр”-т хамрагдах эрх, боловсролын үндэсний технологийн санд судалгааны ажлаа байршуулах эрх

· “Япон улсад хичээлийн судалгааны туршлага судлах сургалт”-д оролцох эрх, боловсролын үндэсний технологийн санд судалгааны ажлаа байршуулах эрх

Жич. Илтгэгч шалгуурын дагуу судалгааны ажлаа сайжруулж, шаардлагыг хангасан нөхцөлд боловсролын үндэсний технологийн санд  байршуулна.

БУСАД

Эрдэм шинжилгээний хуралд оролцогчдын томилолт болон замын зардлыг орон нутаг, сургууль хариуцна. Орон нутгийн хүүхдийн хөгжлийг дэмжсэн багшлах арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх багийн ахлагч нь илтгэгчдийг удирдаж, зохион байгуулж, хуралд оролцоно.

Нийслэлийн сургагч багш нараар ахлуулсан багуудын боловсруулсан нэгж хичээлийн хөтөлбөр тавигдаж эхэлсэн тул http://www.edub.edu.mn/skill-default  линкээр орж үзнэ үү.

Тэргүүлэх зэргийн онлайн бүртгэлийн программ 2015 оны 10 сарын 21-ээс 28-ныг дуустал түр ажиллах тул өмнө нь материалаа бүрдүүлсэн багш нар материалаа дахин нягталж, материал буцсан багш нар шаардлага хангасан материалаа дахин явуулна уу. Онлайн бүртгэл дахин ажиллахгүй болно. 
Бага ангийн сургалтын орчин бүрдүүлэлтийг гэрчилгээжүүлэх, гэрчилгээг сунгах  ажил 2015 оны 10-р сарын 20-оос 11-р сарын 15-ны дотор явагдах тул кабинет үзүүлэх багш нар анги танхимаа бэлдэнэ үү.
5-р ангийн Чанарын шалгалтын нэгдүгээр шатны дүнг боловсруулсан сэдвийн хамт ирүүлнэ үү. Зарыг цааш дамжуулна уу.

Зорилго: Бага боловсролын сургалтын төлөвлөгөө, цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц /1-р ангийн цагаан толгойн бэлтгэл үе, гэрийн даалгавар/-тай танилцаж, сургууль, багш нарт зөвлөн туслах, арга зүйн удирдлагаар хангах

Хамрах хүрээ: Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулиуд

Хугацаа: 2015 оны 10 дугаар сарын 13-20

Багийн бүрэлдэхүүн:

· Нийслэл, дүүргийн бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн-8 хүн

· Дүүрэг бүрээс сургалтын менежер-4 хүн

· Хөтөлбөр, сурах бичгийн багийн гишүүн-

Үйл ажиллагааны чиглэл:

1. Сургалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх боломжийг хангасан байдал /хичээлийн хуваарь төлөвлөсөн байдал, хэрэгжих боломж, тулгамдаж буй асуудлаа шийдвэрлэсэн байдал/

2. Цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж буй байдал /1-р ангийн цагаан толгойн болон математикийн бэлтгэл үеийг хэрэгжүүлж буй байдал, санал/

3. Багшийн сургалтын ажлын төлөвлөлтийн байдал /гэрийн даалгавар, түүний дидактик, сэтгэл зүйн үндсийг харгалзсан байдал, эцэг эх, багшаас авсан судалгаа, ажиглалтад үндэслэн хийж буй ажил/

Дүгнэлт, санал:

· Санал дүгнэлтийг дүүрэг тус бүрд ажилласан баг 10 сарын 20-ний 17.00 цагт багтаан Нийслэлийн боловсролын газрын бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн /Л.Уртнасан/-д urtaa_l@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ.

· Санал дүгнэлтийг нэгтгэн зөвлөмж боловсруулан гаргаж нийт сургуулиудад хүргүүлнэ.

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

ҮНДЭСЛЭЛ

Монгол улсын Засгийн газраас баталсан “Зөв Монгол хүүхэд” хөтөлбөрийн хүрээнд БСШУЯ-аас Боловсролын шинэчлэлийн бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа билээ. Энэ шинэчлэлийн бодлогын нэг хэсэг болох бага боловсролын шинэчлэл нь сургалтын цөм хөтөлбөр, сурах бичиг, багшийн ном, зөвлөмжийг шинэчлэн боловсруулахаас эхэлсэн бөгөөд 2014-2015 оны хичээлийн жилээс бүх ерөнхий боловсролын сургуулиудад хэрэгжүүлж байна.

Энэхүү цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд багш хүүхэд бүрийнхээ авьяас сонирхол, чадвар, хувийн онцлог шинжийг нээн илрүүлж, тэднийг эх хэлээрээ чөлөөтэй харилцах чадвартай, сурах арга барилтай, зөв монгол хүүхэд болгон төлөвшүүлэх зорилт тавин ажиллаж байгаа билээ. Иймд эх хэлээрээ зөв сайхан ярьж, бодол санаагаа ойлгомжтой илэрхийлэн бичих чадвартай анги хамт олныг тодруулж, тэдэнд чанартай сайн хичээлийг зохион байгуулан, хүүхэд бүртээ хүрч ажилладаг багш нарыг илрүүлэн урамшуулах шаардлага гарч байна.

ЗОРИЛГО

Суралцагчдын бүтээлчээр унших, сонсох, ойлгож тогтоох, ойлгосноо илэрхийлэн бичлэгийн дэгийн дагуу зөв, цэвэр бичих чадварыг хөгжүүлэх

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

1.1 Монгол хэлний олимпиадад нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын 3, 4-р ангийн суралцагчид анги хамт олноороо оролцоно.

1.2 Олимпиад нь 3 даваатай байх ба сэдвийг НБГ боловсруулна.

1.3 Зохион байгуулалт, хугацаа

Даваа

Хаана болох

Зохион байгуулалт

Нэгийн даваа

Сургууль дээр

2015 оны 11 сарын 24ий өдөр 10:00 цагт зохион байгуулна.

3-4-р ангийн бүх бүлэг хамрагдана. Олимпиадын дүн мэдээг анализын дагуу тухайн өдөрт багтаан НБГ-ын бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэнд файлаар болон хэвлэмэл байдлаар ирүүлнэ. Дүн мэдээг магадлан шалгаж, хоёрын даваанд орох анги бүлгийг тодруулан веб сайтаар зарлана.

Олимпиадын сэдвийг 2015 оны 11 сарын 24-ний өдрийн 8:00 цагт НБГ-ын бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтнээс сургалтын менежер өөрийн биеэр ирж авна.

Хоёрын даваа

Сургууль дээр

1-р даваанаас шалгарсан 3-4-р ангийн бүлэг хамрагдана.

2016.03.15-ны 10:00 цагт зэрэг зохион байгуулна. Олимпиадын хоёрын даваанд орсон анги бүлгүүдийн дүн мэдээг тухайн өдөрт багтаан НБГ-т файлаар болон хэвлэмэл байдлаар ирүүлнэ. Ирсэн мэдээг хянаж магадлаад гурвын даваанд орох анги бүлгүүдийг вэб сайтаар мэдээлнэ.

Олимпиадын II давааны сэдвийг 2016 оны 03 сарын 15-ний өдрийн 8:00 цагт НБГ-ын бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтнээс сургалтын менежер ирж авна.

Сургалтын менежерүүдийн дүүргийг сольж шалгалтыг авна.

Гурвын даваа

Хотод

2016 оны 05 сарын 17-ны өдөр олимпиадын III давааны сэдэв авсан багш нар хуваарийн дагуу тухайн сургууль дээр очиж, олимпиадыг аваад, материалыг битүүмжлэн НБГ-ын бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэнд авчирч өгнө.

Олимпиадын III давааны сэдвийг 2016 оны 05 сарын 17-ны өдрийн 09 цагаас НБГ-ын

бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтнээс өөрийн анги нь III шатанд шалгарсан багш нар ирж авна


ХОЁР. ОЛИМПИАДЫН ДҮН ГАРГАХ, ШАГНАЖ УРАМШУУЛАХ

2.1 Олимпиадын комиссыг НБГ-ын даргын тушаалаар томилно.

2.2 Олимпиадад оролцогчдын материалыг засах, дүгнэх ажлыг НБГ-аас гаргасан зааврын дагуу олимпиадын комисс үнэлж дүгнэнэ.

2.3 Гурвын давааны дүн мэдээг нэгтгэж, 80%-аас дээш дүгнэгдсэн анги хамт олныг монгол  хэлний “Зөв сайхан бичигтэн анги”-аар шалгаруулж “Батламж” олгоно.

ОЛИМПИАДЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Шагнал авсан багш нар цээж зургаа khganbat_ga@yahoo.com  хаягаар илгээнэ үү.Танилцуулга хийж байгаа болно. 

Нийслэлийн ЕБС-ийн Y ангиудын чанарын шалгалтын зорилго нь бага боловсрол төгсөгчдийн сургалтын чанар хүртээмжийн үр дүнг хүүхэд бүрийн сурах чадвар, сурлагын ахицаар тооцох замаар багшийн ажлыг бодитой үнэлэхэд чиглэнэ.

Чанарын шалгалтад нийслэлийн төрийн өмчит ерөнхий боловсролын сургуулийн 5-р ангийн бүх бүлэг анги хамт олноороо оролцоно. Чанарын шалгалтын комиссыг сургуулийн захирлын тушаалаар томилно. Уг шалгалтын агуулга нь монгол хэл, математикийн хичээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд байна. Шалгалт тус бүр нь 40 минут үргэлжлэх ба дундаа 20 минут завсарлана.

Шалгалтын сэдвийг боловсруулахдаа доорх зөвлөмжийг мөрдөөрэй.

Монгол хэлний шалгалтын материал нь үндсэн 2 хэсгээс бүрдэх бөгөөд зөв бичих, унших, ярих-сонсох хэрэглээний чадварыг илрүүлэхэд чиглэсэн 8 даалгавартай байна.

1-р даалгавар нь зөв бичих чадварыг шалгасан 80-90 үгтэй чээж бичиг байна.

2-р даалгавар нь тухайн чээж бичгээс сонгосон 3 үгийн утга тайлбарлах, 3-6-р даалгавар нь эхийн гол санааг ойлгосноо харуулж тайлбарлах, уншсан зүйлийнхээ учир шалтгаан, холбоо хамаарлыг гаргаж бичих, эхээс баримт ба үзэл бодлыг ялгах, эхийн үйл явдлыг төсөөлөх, таамаглах, эхийн далд утгыг тайлбарлах, 7-р даалгавар нь хэлц үгийн утгыг тайлбарлах, 8-р даалгавар нь зорилгодоо тохируулан захидал, уриалга, талархал, мэдээ бичих зэрэг чадварыг илрүүлэхэд чиглэсэн байна.

Математикийн шалгалтын материал нь тоо тоолол, хэмжигдэхүүнийг ойлгох, хэмжих, дүрс биетийг судлах, юмсын байршил хөдөлгөөнийг тодорхойлох, өгөгдөлтэй ажиллах хэрэглээний чадварыг илрүүлэхэд чиглэсэн 6 даалгавартай байна.

1-р даалгавар нь энгийн ба холимог бутархайг унших бичих, тоон шулуун дээр цэгээр тэмдэглэх, жиших, эрэмбэлэх, 2-р даалгавар нь судалсан тоо ба үйлдлийн хүрээнд тоон илэрхийлэл бичих, үйлдлийн дарааллыг тогтоон утгыг олох, зохиох, 3-р даалгавар нь зөрөө тооцоолох, пропорционал хэмжигдэхүүн /худалдааны, хөдөлгөөний, ажлын гэх мэт/ бүхий агуулгатай асуудал шийдвэрлэх тайлбарлах, зохиох, 4-р даалгавар нь куб, тэгш өнцөгт параллелепипедийн гадаргуугийн талбайн хэмжээг олох, талбайн хэмжих нэгжүүд /см.кв, м.кв, км.кв, а, га/, тэдгээрийн хамаарлыг ойлгох, хэрэглэх, 5-р даалгавар нь план зураг, маршруттай холбогдох агуулга бүхий асуудал шийдвэрлэх, 6-р даалгавар нь зүй тогтлыг олох, үргэлжлүүлэх, логик бодлого бодох, боломжийг тооцоолох агуулгатай асуудал шийдвэрлэх зэрэг чадварыг илрүүлэхэд чиглэсэн байна.

Шалгалтын материалыг ангийн багшийг оролцуулахгүйгээр засагч багш нар тойргоор засаж, дүнг нэгтгэнэ. Нэгдсэн дүнг сургалтын менежер хянан гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

Сургуулийн нэгтгэл

Д/д

Анги

Бүлэг

Шалгагдах сурагчдын тоо

Шалгагдсан сурагчдын тоо

Даалгавар бүрийн авсан оноо

Нийт авсан оноо

Түвшин

1

2

3

4

5

Онц

Сайн

Хангалттай

Дунджаас доогуур

Дэмжлэг хэрэгтэй

Хангалтгүй

Нийт

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

ЗОРИЛГО

Бага боловсрол төгсөгчдийн сургалтын чанар хүртээмжийн үр дүнг хүүхэд бүрийн сурах чадвар, сурлагын ахицаар тооцох замаар багшийн ажлыг бодитой үнэлэхэд чиглэнэ.

НЭГ. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

1.1 Чанарын шалгалтад нийслэлийн төрийн өмчит ерөнхий боловсролын сургуулийн 5-р ангийн бүх бүлэг анги хамт олноороо оролцоно.

ХОЁР. ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2.1 Чанарын шалгалтын комиссыг НБГ-ын даргын тушаалаар томилно.

2.2 Шалгалтад орж буй сургууль дээр захирлын тушаалаар батлагдсан комисс ажиллана.

2.3 Чанарын шалгалтыг монгол хэл, математикийн хичээлээр 3 үе шаттай зохион байгуулна.

Үе шат

Хаана болох

Зохион байгуулалт

Хугацаа

Нэгдүгээр шат

Сургуульд

1. 5-р ангийн бүх бүлэг хамрагдана.

2. Шалгалтыг тухайн сургуулийн 5-р ангиудыг нэг ээлжинд оруулан нэг цагт зэрэг авна.

3. Шалгалтын хугацаа 40 минут байх ба заавар аргачлалыг суралцагчдад тайлбарлахгүй.

4. Шалгалтыг монгол хэл, математикийн хичээлээр авах ба дундаа 20 минут завсарлана.

5. Шалгалтыг сургуулийн комисс авах бөгөөд анги удирдсан багш ажиглагчаар оролцоно.

6. Шалгалтын дүнг нэгтгэн тухайн өдөртөө цаасаар болон электрон хэлбэрээр НБГ-ын бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэнд өгнө.

7. Дүн мэдээг хүснэгт -1, 2 загвараар гарган ирүүлнэ.

8. Дүн мэдээг магадлан шалгаж, хоёрдугаар шатанд орох анги бүлгийг тодруулан веб сайтаар зарлана.

Шалгалтын сэдвийг НБГ-аас өгсөн зөвлөмжийн дагуу сургуулийн захиргаа боловсруулан 2015 оны 10 сарын 14-ний өдөр шалгалтыг авна.

Хоёрдугаар шат

Сургуульд

1. 1-р шатнаас шалгарсан 5-р ангийн бүлэг хамрагдана.

2. Шалгалтын хугацаа 40 минут байх ба заавар аргачлалыг суралцагчдад тайлбарлахгүй.

3. Шалгалтыг монгол хэл, математикийн хичээлээр авах ба дундаа 20 минут завсарлана.

4. Шалгалтыг сургуулийн комисс авах бөгөөд анги удирдсан багш ажиглагчаар оролцоно.

5. Шалгалтын материалыг засагч багш нар зааврын дагуу тойргоор засна.

6. Шалгалтын дүнг нэгтгэн тухайн өдөртөө цаасаар болон электрон хэлбэрээр НБГ-ын бага боловсрол хариуцсан мэргэжилтэнд өгнө.

7. Дүн мэдээг хүснэгт -1, 2 загвараар гарган ирүүлнэ.

8. Дүн мэдээг магадлан шалгаж, хоёрдугаар шатанд орох анги бүлгийг тодруулан веб сайтаар зарлана.

Шалгалтын сэдвийг 2016 оны 02 сарын 23-ны өдрийн 8:00 цагт НБГ-ын 505 тоот өрөөнөөс сургалтын менежерүүд ирж авна.

Сургалтын менежерүүдийн дүүргийг сольж шалгалтыг авна.

2016 оны 02 сарын 23-ны өдөр 10:00 цагт монгол хэлний, 2016 оны 02 сарын 23-ны өдөр 11:00 цагт математикийн шалгалтыг авна.

Гуравдугаар шат

Хотод

1. II шатнаас шалгарсан сургууль, бүлгийн судалгааг НБГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэгт заавар өгч хуваарилна.

2. Шалгалтын сэдвийг НБГ-аас томилогдсон төлөөлөгч тухайн сургууль дээр авч очно.

3. Шалгалтыг монгол хэл, математикийн хичээлээр авах ба дундаа 20 минут завсарлана.

4. Шалгалтын материал дээр ямар ч нэр хаяг тавихгүйгээр битүүмжилнэ.

5. Битүүмжилсэн материалыг НБГ-ын комисст хүлээлгэн өгнө.

6. НБГ материалыг кодлон хүлээж авах бөгөөд кодыг битүүмжилнэ.

7. Шалгалтын битүүмжилсэн материалыг НБГ дээр сургуулийн төлөөлөлтэй ажлын хэсэг зааврын дагуу тойргоор засаж дүгнэнэ.

2016.05.10

2016.05.10 8:00 цаг

Монгол хэл 2016.05.10 10:00 цаг

Математик 2016.05.10 11:00 цаг

2016.05.10 1230 цаг

2016.05.10

Шалгалтын үеийн дэг

1. Сургуулийн комисс нь шалгалт авах танхим, хувилах машин, цаас, шохой бусад шаардлагатай хэрэгслийг урьдчилан бэлтгэж, шалгалтын орчин бүрдүүлсэн байна.

2. Тухайн сургуульд томилогдсон төлөөлөгч нь сургуулийн комиссын гишүүдийн хамт шалгалтын сэдвийн битүүмжлэлийг шалган задалж, дугтуйг задалсан өрөөнд сэдвийг сурагчдын тоогоор хувилна.

3. Тухайн ангийн сурагчдын хувийн хэргийг тулгаж үзнэ.

4. Шалгалтын сэдэв задлах, хувилах, шалгалтын явц болон материал битүүмжлэхэд тэмдэглэл хөтөлнө.

5. Шалгалтын хугацаа 40 минут байх ба суралцагчдад ямар нэгэн тайлбар, заавар өгөхгүйгээр хүүхдийн тоогоор сэдвийг тараан өгч эхлүүлнэ.

6. Сурагчийн бичгийн ажилд хаяг нэр тавихгүй.

7. Шалгалтад анги удирдсан багш ажиглагчаар оролцох ба шалгалтын дэгийг зөрчсөн тохиолдолд сануулга өгнө. Хэрэв анги удирдсан багш зөрчлийг давтан гаргавал ангиас гаргах ба дараагийн шалгалтад ажиглагчаар оролцуулахгүй.

8. Шалгагч багш сургуулийн комиссын төлөөлөгчийг байлцуулан шалгалт авч, сурагчдын материалыг битүүмжилнэ.

ГУРАВ. ЧАНАРЫН ШАЛГАЛТЫН ДҮН ГАРГАХ, ШАГНАЖ УРАМШУУЛАХ

3.1 Үнэлгээг гаргахдаа засагч багш нарын төлөөллийг байлцуулан нийслэлийн комисс дүнг нэгтгэн монгол хэл математикийн хичээлийн чанарын индексийн үзүүлэлтээр эрэмбэлж, дүнг гаргана.

3.2 Шалгалтын комисс бүх бүлгийг индексийн үзүүлэлтээр эрэмбэлж, эхний бүлгүүдийг шалгаруулна.

3.3 Дүнг НБГ-ын удирдлагын зөвлөлд танилцуулан шийдвэр гаргуулна.

3.4 Y ангийн шалгарсан бүлгийг батлагдсан төсөвтөө багтаан “Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын чанар хүртээмжийн үр дүнг индексээр дүгнэх журам”-ын дагуу шагнаж урамшуулна.


НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

БМДИ-ийн захирлын 2015 оны 09 дүгээр сарын 24-ны өдрийн

1/267 албан тоотоор ирсэн мэдээллийг хүргүүлж байна.

“Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэргийн шалгаруулалтад орсон багш нар өөрсдийн материалаа боловсрол хариуцсан мэргэжилтнээсээ авч доорх жагсаалтын дагуу бүрдүүлэхийг анхааруулъя.

ЗӨВЛӨХ БАГШ МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Шалгуур

Хүлээж авах хэлбэр

Хувь хүнд холбогдох материал

1

Мэргэжлийн зэрэг олгохыг хүссэн өргөдөл, хүсэлт

цаасаар

2

Төрийн албан хаагчийн 1-р маягт, цээж зураг 2%

хэвлэснээр

3

Боловсролын дипломын хуулбар

хэвлэснээр, онлайн

4

Багшлах эрхийн үнэмлэхний хуулбар

хэвлэснээр, онлайн

5

Өмнөх зэргийн үнэмлэхний хуулбар /хүчинтэй/

хэвлэснээр, онлайн

6

Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

хэвлэснээр, онлайн

7

Бүтээлийн жагсаалт

хэвлэснээр

8

Илтгэл хэлэлцүүлсэн бол хурлын хөтөлбөр, хурлын эмхэтгэлийн гарчиг

хэвлэснээр

9

Гадаад хэл, мэдээллийн технологийг ашиглаж сурсныг гэрчлэх баримт

Онлайн шалгалт

Байгууллагад холбогдох материал

10

Сургуулийн тодорхойлолт, хүсэлт

хэвлэснээр

11

Хамт олны хурлын тэмдэглэл, шийдвэр

хэвлэснээр

12

БСГ-ын ажлын хэсгийн дүгнэлт, шийдвэр, хүсэлт

хэвлэснээр

13

Аймаг, нийслэлийн ёс зүйн хорооны дүгнэлт

хэвлэснээр

14

Үндэсний хэмжээнд сургалт зохион байгуулсан, хичээл заасныг харуулах хөтөлбөр /тамгатай/, хичээлд ашигласан хэрэглэгдэхүүн

онлайн

15

Сурагчдын авьяасыг нээх, хөгжлийг дэмжсэн үйл ажиллагааны хөтөлбөр /тамгатай/, тайлан, үр дүн

хэвлэснээр

16

Сургалтын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлсэн арга зүй, технологийн нэр, танилцуулга, үр дүнгийн тайлбар

хэвлэснээр

17

Боловсролын үндэсний хэмжээний сайытад байршуулсан арга зүй, технологийн талаарх мэдээлэл /нэр, танилцуулга, холбогдох линк/

хэвлэснээр

18

Сургуулиудад арга зүй, туршлагаа түгээн дэлгэрүүлж, зөвлөн тусалсныг нотлох баримт /туршлагын нэр, танилцуулга, түгээн дэлгэрүүлсэн арга хэлбэр, үр дүн/

хэвлэснээр

19

Хамтын судалгаа хийснийг нотлох баримт /судалгааны арга зүй, тайлан/

хэвлэснээр

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

БАЯРЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

2015 оны 10-р сарын 02 Нийтэлсэн Urtnasan

Намрын өдрүүдийг сэтгэл догдлон хүлээх
Нартад өгөөмөр сэтгэлээрээ баян
Халуухан мишээлээр ангиа чимдэг
Хонгорхон шавь нарынхаа урмыг сэргээдэг
Сайхан бүхнээ ажлаасаа мэдэрдэг
Саруул танхимдаа цэцэг мэт дэлгэрдэг
Санаа сэтгэлээрээ үргэлж баян
Санасан үйлсээрээ гэгээлэг мөрөөдөлтэй... багш нартаа Дэлхийн багш нарын 21 дэх болон Монголын багш нарын 49 дэх өдрийн баярын мэнд хүргэж, амьдралд нь аз жаргал, ажилд нь амжилт бүтээл,  эрүүл энх энэ хорвоогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.

Өрөөлийн төлөө өөрийгөө мартаж жаргасан

Өнгө алаг хорвоод хүний төлөө зүтгэсэн

Эрдмийн их ордондоо цээж цэх алхсан

Энхрий олон шавь нараа сайн хүн болгох гэж чармайсан

“А” үсгийн ацаг таниулж  арвын тооны эрэмбийг ухааруулсан

Шинжлэх ухааны нууцаас дэлгэн шинэ ирээдүйг бэлэглэсэн

Алдрай бяцхан шавь нарынхаа  амьдрах замын эхийг тавьсан

Ардын олон багш нар та бүхэндээ 2015-2016 оны хичээлийн шинэ жилийн гал халуун мэндийг хүргэхийн ялдамд

Өглөө бүрийг аз жаргалаар угтаж
Өдөр бүр хүүхдийн инээдээр хүрээлүүлж
Өрнүүн амьдралын гэгээ бүхнийг
Өөрсдөөсөө цацруулж явахын ерөөлийг өргөн дэвшүүлье.

Ерөнхийлөгчийн хичээлийн тухай

2015 оны 09-р сарын 01 Нийтэлсэн Urtnasan